Pazarlık İhale Usulü

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale için, farklı isteklilerin farklı tarihlerde davet edilmesi ve bazı isteklilerin ihale tarihine, teklif oluşturmaya imkan vermeyecek kadar kısa süre kala davet edilmesi mümkün müdür?


İdarece şikayet başvurusunun firma tarafından ihale dokümanının satın alınmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmış olup firmanın ihale dokümanı alamamasının daha açık bir ifadeyle istekli olabilecek sıfatını kazanamamasının sebebinin idarenin tutumu olduğu açıktır. Zira başvuru sahibinin ihaleden hemen önceki gün saat 16:39 da ihaleye davet edildiği ve ihalenin hemen ertesi gün sabah saat 10:00 da yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda başvuru sahibinin ehliyetinin oluşması idare tarafından engellendiğinden başvuru sahibinin ehliyetinin bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, firmanın şikâyet başvurusunun ehliyeti olmadığından bahisle reddedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Yapılan tüm değerlendirmeler neticesinde; başvuru sahibinin ehliyetinin var olduğu, idarece bazı firmaların 18.05.2017 tarihinde bazı firmaların ise 22.05.2017 tarihinde ihaleye davet edilmesi şeklinde tesis edilen işlemin 22.05.2017 tarihinde ihaleye davet edilen firmalara ihaleye hazırlık için tanınan sürenin ihaleye katılım için gerekli işlemlerin yapılmasına imkân vermeyecek uzunlukta olması sebebiyle anılan Kanun’da yer alan eşit muamele, rekabet, güvenirlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerini ihlal ettiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından şirketin son durumundaki ortaklık yapısına ilişkin olarak ayrıca teklif kapsamında herhangi bir belge de sunulmadığı dikkate alındığında, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 36 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.II-1654
4734 sayılı Kanun’un 21/b-c-f bentleri kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalede davet edilmeyen firmaya doküman satılmaması mümkün müdür?


... Yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde idare tarafından en az 3 isteklinin davet edilmesi gerekmektedir. Davet edilmediği halde ihale dokümanı satın almak isteyen kişilerin ihaleye davet edilip edilmeyeceği veya bu kişilere ihale dokümanı satılıp satılmayacağı konusunda kamu ihale mevzuatında herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Her ne kadar Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılacak ihalelerde üç isteklinin davet edilmesi yeterli görülmüş ise de, temel ilkeler arasında sayılan rekabet ve eşit muamelenin sağlanabilmesi açısından davet edilmese dahi ihale dokümanı satın almak için idareye başvuran kişilere ihale dokümanı satılması Kanunun amacına uygun olacaktır. Bu itibarla, incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale tarihinden önce ihale dokümanı satın almak için talepte bulunmasına karşın, idare tarafından kendisine ihale dokümanı satılmaması nedeniyle rekabetin engellendiği ve ihaleye katılımın kısıtlandığı anlaşılmış olup, bu aşamadan sonra ihale işlemlerinin ihya edilmesi suretiyle başvuru sahibinin ihaleye katılımının sağlanması imkanı kalmadığından, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2010/029

Gündem No : 43

Karar Tarihi : 26.04.2010

Karar No : 2010/UY.II-1186
Açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin iptal edilerek pazarlık usulüyle ihaleye çıkılması mümkün müdür?


...Söz konusu Kanun maddelerinden ihale komisyonunun yanında ihale yetkililerine de ihale komisyonu kararı üzerine, ihale komisyonu kararının alınmasından itibaren 5 iş günü içerisinde yapacakları inceleme sonucunda, gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihalenin iptal edilmesi hususunda takdir yetkisi verildiği anlaşılmakla birlikte, ihale komisyonları ile ihale yetkililerinin söz konusu yetkilerinin mutlak ve sınırsız olmadığı, mevzuata, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun surette kullanılması gerekmektedir. İptal kararının alınış şekli ve zamanı dikkate alındığında, iptal kararının, ne Kanun’un 39’uncu maddesine dayanılarak ihale komisyonu kararı üzerine, ne de Kanun’un 40’ıncı maddesine uygun olarak ihale komisyonunca gerekçeli kararın verilmesinin ardından ihale yetkilisince karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde alındığı, ihalenin iptalinin, aynı zamanda ihale yetkilisi de olan, Zabıta Daire Başkanı’nın imzasıyla Zabıta Daire Başkanlığı’nın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na yazdığı, ihalenin iptal edilmesinin onaya sunulması niteliğindeki, 10.05.2017 tarihli ve 1324 sayılı yazı üzerine Belediye Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanan yazıyla isteklilere bildirildiği, ihale işlem dosyası içerisinde mevzuat uyarınca ihale komisyonu ile birlikte ihalenin iptali hususunda yetki sahibi olan ihale yetkilisi Zabıta Daire Başkanı’nın imzasıyla alınmış bir iptal kararının bulunmadığı, bu itibarla iptal kararının alınış şeklinin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, ihalenin iptali kararının alınış usulündeki söz konusu mevzuata aykırılıktan bağımsız olarak iptal gerekçesinin değerlendirilmesi neticesinde, idarece inceleme konusu ihalenin şikâyet ve itirazen şikâyet sürecinin uzaması sonucunda söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesine yönelik olarak düzenlenen ve 16.03.2017 tarihinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre iptal edilen 2017/67288 ihale kayıt numaralı “125 Kişi ile 9 Ay Boyunca Yardımcı Zabıta Hizmetleri, Şoförlük ve Destek Hizmetlerinin Yaptırılması” ihalesinde personel sayısının 125 kişi olarak öngörüldüğü, adı geçen ihalenin iptalinin ardından 22.03.2017 tarihinde pazarlık usulü (21/b) ile yapılan ve başvuru sahibi ile 31.03.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan 2017/132900 ihale kayıt numaralı “140 Kişi ile 3 Ay Boyunca Yardımcı Zabıta Hizmetleri, Şoförlük ve Destek Hizmetlerinin Yaptırılması” ihalesinin süresinin de 01.04.2017-30.06.2017 olarak öngörüldüğü ve belirtilen ihalede toplam personel sayısının, inceleme konusu ihalede çalıştırılacak personelden 15 kişi fazla olduğu hususları göz önüne alındığında, makul sınırlar dahilinde yapılacağı anlaşılan personel sayısındaki artışın mevzuata uygun olarak sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde iş artışı yapılmak suretiyle karşılanabileceği anlaşıldığından idarenin personel sayısının artırılacağına ilişkin iptal gerekçesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, başvuru sahibinin ihale sürecinin incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirim yapılması gerektiği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde inceleme konusu ihalenin iptali sürecindeki mevzuata aykırılıkların bir sonuca bağlandığı, bu itibarla İçişleri Bakanlığı’na bildirim yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesine aykırı olarak ihale yetkilisi dışında bir makam tarafından iptal edildiği, ancak iptal gerekçesinin ve iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerekmektedir....

Toplantı No : 2017/029

Gündem No : 25

Karar Tarihi : 14.06.2017

Karar No : 2017/UH.II-1645
Pazarlık ihale usulünde, ihalenin yapıldığı il dışındaki illerde yerleşik bulunan firmaların teklif vermeye davet edilmesi mümkün müdür?


...Pazarlık usulünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen hallerde uygulanabilecek istisnai bir alım usulü olduğu açıktır. Yukarıda aktarılan Kanun hükmünde, hangi hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği maddeler halinde tahdidi olarak sayılmış, bu hallerden anılan Kanunun 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılmasının zorunlu olmadığı ve ilan yapılmayan hallerde idarelerce en az üç istekli davet edilerek, isteklilerin yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermelerinin istenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İdarece 05.01.2018 tarihinde EKAP üzerinden 3 istekliye doküman alma ve teklif vermeye davette bulunulduğu, ayrıca ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden iki isteklinin yazılı olarak idareden ihaleye davet edilme talebinde bulunduğu, idarece anılan isteklilerin talebi üzerine 08.1.2018 ve 09.01.2018 tarihlerinde olmak üzere her iki isteklinin yazılı olarak ihaleye davet edildiği tespit edilmiş olup, anılan Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde ilan yapılmaması durumunda idarelerce davet edilecek istekli sayısına asgari bir sınırlama getirilmekle birlikte davet edecekleri isteklilerin idarelerin bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarında bulunması/idarenin bulunduğu il dışında başka bir ilde bulunmaması gibi hususlarda herhangi bir sınırlama getirilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır....

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 16

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.II-487
Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen bir ihalede, iş deneyimi olmayan firmaların teklif vermeye davet edilmesi mümkün müdür?


...4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde ilan yapılmaması durumunda idarelerce davet edilecek istekli sayısına asgari bir sınırlama getirildiği, ancak idarelerce davet edilecek isteklilerin davet aşamasında taşıması/sağlaması gereken nitelik/kriterlere ilişkin bir belirleme bulunmadığı, kaldı ki kamu ihale mevzuatı uygulamalarında davet edilen isteklilerin taşıması/sağlaması gereken nitelik/kriterlere ilişkin değerlendirmelerin yeterlik değerlendirme aşamasında yapılabileceği, idarelerce Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca rekabet ve eşit muamelenin sağlanması gerektiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda, idare tarafından ihaleye davet aşamasında ihaleye katılmasını istediği herhangi bir istekliye davet gönderilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir....

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 16

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.II-487
Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, son yazılı fiyat teklifi geçersiz olan istekliler tarafından sunulan teklifler sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?


...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (f) bendinde kapsamında yapılan alımlarda, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat teklifleri istenmekte, isteklilerin sundukları son fiyat teklifleri, sunmamaları halinde ise ilk fiyat teklifleri nihai teklif olarak alınmaktadır.

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk fiyat teklifi geçerli teklif olarak belirlenen isteklinin, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması durumlarında, ilk fiyat teklifinin esas alınarak ilgili teklinin geçerli sayılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda söz konusu ihalede idarece yapılan sınır değer hesabında Okyanus Müh. A.Ş.nin geçerli teklif olarak belirlenen ilk fiyat teklifinin dikkate alınmamasının yerinde olmadığı anılan isteklinin ilk fiyat teklifinin, geçerli teklif olarak belirlenen diğer isteklilerin son fiyat tekliflerinin dikkate alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.2 ve 79.1.3’üncü maddelerinde yer alan açıklamalar gereğince www.ekap.kik.gov.tr adresinde yer alan sınır değer hesaplama modülü kullanılarak sınır değer 134.815,49 TL olarak hesaplanmıştır

Netice itibariyle Cemre Sahin Kazıcı’nın son fiyat teklifinin 132.500,00 TL olduğu, söz konusu teklifin 134.815,49 TL’lik sınır değerin altında olduğu dikkate alındığında Cemre Sahin Kazıcı’nın teklifinin İdari Şartname’nin 34.2’nci maddesi gereğince aşırı düşük açıklama istenilmeksizin reddedilmesi gerektiği, ihalenin sonuçlandırılması noktasında Okyanus Müh. A.Ş.’nin ilk teklifinin dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Cemre Şahin Kazıcı’nın teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Toplantı No : 2018/004

Gündem No : 63

Karar Tarihi : 24.01.2018

Karar No : 2018/UH.II-290