Rekabetin Sağlanması

İhale konusu işin gerçekleştireceği ilde kurulu tesislere sahip olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesi rekabeti engeller mi?


…Dosyanın incelenmesinden; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18.9.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "İnegöl Cadde ve Sokaklarında Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi” ihalesinde 17 adet ihale dokümanının satın alındığı ve 5 adet teklifin verildiği, ihaleye teklif sunmayan davacı şirketin 16.8.2017 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ve teknik şartnameye yönelik olarak 23.8.2017 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 25.8.2017 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmaması neticesinde davacının yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda anılan düzenlemelere göre idarelerin, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması hususunda sorumluluklarının bulunduğu açık ise de, bu sorumluluk yerine getirilirken aynı zamanda ihalelerde rekabetin oluşmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına imkan sağlanması; bu bağlamda, ihale dokümanında yer alan idari ve teknik şartnamelerde ihaleye katılımı engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir. Bakılan ihalede; Teknik Şartnamenin "Makina ve Ekipmanlar” başlıklı 7. bölümünün 7.2. maddesinde, iş kapsamında kullanılacak olan Asfalt Plentinin Bursa il sınırları içerisinde kurulu olmasının şart koşulduğu görülmekte olup, söz konusu ihaleye katılımın haksız bir şekilde daraltılması sonucunu doğuran bu düzenlemenin, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık oluşturduğu ve kamu yararına hizmet etmediği anlaşıldığından, bu düzenleme esas alınarak gerçekleştirilen ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, hukuka aykırı olan Kurul kararının uygulanması davacının anılan ihaleye katılımının engellenmesi sonucunu doğuracağından telafisi güç ye imkansız zararlara neden olacağı da açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden” yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Ankara 10. İdare Mahkemesi 28.12.2017 tarihli E:2017/3199