Sözleşmenin İmzalanması

Şirket ortağının adli sicil kaydının bulunması, şirketin kamu ihale sözleşmesi imzalamasına engel midir?


Yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerine göre Türk Ceza Kanunu’nun 53/e maddesi gereğince “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya” ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet halinin, 10’uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirileceği, idarelerce isteklilerin haklarında mesleki faaliyetlerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ihale tarihinden önceki beş yıllık sürenin başlangıcı olarak Mahkemece verilen hükmün kesinleştiği tarihin esas alınacağı, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde istekliler hakkında ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı mercilerince verilmiş mahkûmiyet kararı bulunması halinde, bu durumdaki isteklilerin 10’uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği belirtilmektedir.

Başvuru sahibi istekli tarafından sözleşmenin imzalanması için idareye sunulan Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan 21.04.2017 tarihli 0999-2017- 000069745491 sayılı belgede Erol Gönülalan’ın adli sicil kaydının bulunduğu belirtilmiştir. Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/153 sayılı dosya, 2010/668 sayılı karara ait gerekçeli karar incelendiğinde “3-Sanığın 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesi gereğince işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin sonucu olarak mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya Devlet, İl, Belediye, Köy veya bunların gözetimi ve denetimi altında bulunan kurum veya kuruluşlarca verilen atamaya veya seçilmeye tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmasına, şartla salıverilme tarihine kadar ise e) velayet hakkından, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmasına,…” kararı verilmiş ve 19.02.2015 tarihinde Yargıtay tarafından onaylanıp kesinleşmiştir.

Söz konusu şirketin şirket müdürü ve % 100 hissedarı olan ve şirket müdürü sıfatı ile başvuru sahibi Hira Temizlik Sosyal ve Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Ticaret Ltd.Şti.nin teklif mektubu ve diğer belgelerini imzalayan Erol Gönülalan hakkında verilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/e maddesi gereğince “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya” ilişkin kararın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5.1.3’üncü maddesine uyarınca Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirileceği belirtildiğinden, ihale komisyonunca tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık olmadığı, iddianın reddi gerektiği...

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UH.III-1573
Sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalama konusunda yetkilendirilen kişi hakkında kamu davası açılmış olması nedeniyle idarenin sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması mümkün müdür?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde; “İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,” olarak tanımlanmıştır.

İhale sürecinde, ihaleye teklif vermek, birtakım taahhütlerde bulunmak ve ihale sürecinin sonunda sözleşme imzalamak gibi hak ve borç doğurucu işlemler söz konusu olduğundan, ihale sözleşmesini tüzel kişiliği temsilen imzalayacak kişilerin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış veya haklarında kamu davası açılmış olmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale sistemimizde ihaleye katılım engeli olarak 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen durumlara bakıldığında sayılan durumlarda olan isteklilerin ihaleye katılmaları kabul edilmemiş ve bu durumlar ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak kabul edilmiştir. İşin özüne bakıldığında da ihale sürecinin sonucunda sözleşmeyi bir tüzel kişiliğe vekâleten imzalayacak kişinin de bu maddede sayılan kişiler arasında olmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; hakkında kamu ihalelerinden yasaklama kararı bulunan kişilerin; doğrudan kendi adına, doğrudan başkası adına, dolaylı olarak kendi adına veya dolaylı olarak başkası adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı ve ihale sözleşmelerini imzalamayacağı anlaşılmakta olup, inceleme konusu ihalede sözleşme imzalamak amacıyla 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan belgelerle birlikte idareye başvuran ancak idare tarafından sözleşme imzalanmayan …………….’un dolaylı olarak başkası adına ihaleye katılmak amacını güden kişi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

… Bu durumda, idarece Fnz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile hakkında kamu davası bulunan kişi vasıtasıyla sözleşme imzalanmamasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 67

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1787
Sözleşme imzalamaya davet edildiği halde, usulüne uygun olarak sözleşme imzalamaya gitmeyen/gidemeyen isteklinin yeniden davet edilmesi mümkün müdür?


Son olarak başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde, Fnz İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşme imzalamaya yetkili kılınan vekili …….. hakkında kamu davası olmadığını değil, hakkında kamu davası olmayan şirket müdürü ……... ile sözleşme imzalanmak üzere yeniden sözleşmeye davet edilmeleri gerektiğini iddia etmektedir. Bu açıdan, ilgili hakkında idarece Kamu İhale Kurumu bünyesindeki liste üzerinden sorgulama yapılmak suretiyle, ilgili hakkında kamu davası bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi işleminin yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Öte yandan, ihale sürecinde isteklilerin basiretli bir tacir gibi hareket etmek zorunda oldukları aşikâr olup, başvuru sahibinin idarece yeniden sözleşmeye davet edilmesinin, durumu mevzuata uygun olmayan istekliye yeni bir hak tanınması anlamına geleceği değerlendirilmiştir.

Yukarıda yer alan tespitler ve yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibinin idarece sözleşmeye yeniden davet edilmeleri gerektiği yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 67

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1787
Hatalı fiyat teklif eden ancak ihale uhdesinde kalan firmanın, zarar edeceği gerekçesiyle sözleşme imzalamaktan kaçınması mümkün müdür?


...Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ihale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirileceği, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre fiyat teklifi aşırı düşük olanların tespit edileceği, aşırı düşük teklif olarak tespit edilen tekliflerin reddedilmeden önce idarece belirlenen sürede teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altındaki ihalelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağı, ayrıca verilen tekliflerin zeyilname düzenlenmesi hariç herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin Kamu İhale Kanunu’nun 8’inci maddesinde belirlenen eşik değerin altında olduğu (842.200,05 TL) olduğu, ihale dokümanında da ilgili yönetmelik maddesi doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale sonuçlandırılacak şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

Basiretli tacir olma yükümlülüğü doğrultusunda isteklilerin tekliflerini hazırlarken gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibi istekli tarafından şikâyete konu ihaleye ilişkin sunulan birim fiyat teklif cetvelinde “1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

4)İhale konusu işin tamamını her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden katma değer vergisi hariç 343.500,00 TL (ÜÇYÜZKIRKBEŞBİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından itirazen şikâyet başvurusunda her ne kadar ihaleye ilişkin olarak yapmış oldukları yanlış fiyatlandırma sonucunda ihalenin kendi üzerlerinde kaldığı, işin mevcut hali ile ifa kabiliyetlerinin bulunmadığı hususlarına yer verilse de, basiretli tacir sıfatı ile teklif mektubunun oluşturulmasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği, bu konudaki sorumluluğun isteklilerin kendilerinde olduğu, ayrıca birim fiyat teklif mektubunda da ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin taraflarınca okunup, anlaşılıp kabul edildiği ve teklif edilen bedel ile ihale konusu işin tamamının yerine getirileceğinin kabul ve taahhüt edildiği, kaldı ki verilen teklifin zeyilname düzenlemesi hariç herhangi bir şekilde geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği anlaşıldığından söz konusu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 13

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UM.II-485
İsteklinin sözleşme tarihinde kesinleşmiş vergi ve SGK borcu bulunmadığını belgelemesi, sözleşmenin imzalanması için yeterlidir.


...Yapılan incelemede, anılan Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunlu belgelerin, isteklinin “ihale tarihindeki” durumunu göstermeleri gerektiği, isteklilerin de ilgili yerlere yaptıkları başvurularda bu belgelerin ihale tarihindeki durumlarını gösterecek şekilde düzenlenmesini istemeleri gerektiği anlaşılmıştır Buna göre pilot ortak tarafından 30.05.2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcunun bulunmadığına ilişkin sunulan 30.05.2018 tarihli ve 5134396 sayılı belgenin 20.04.2018 ihale tarihine ilişkin olmadığı; idare tarafından sözleşmeye davet yazısının 21.05.2018 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında isteklinin gerekli şartları yerine getirerek sözleşmeyi imzalamaya gelmesi gereken son günü 31.05.2018 tarihi 17:00 saatine kadar ihale tarihinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin resmi belgenin idareye sunulamadığı ve bu hususun da idarece tutanak altına alındığı; mevzuat gereği anılan tarihten sonra belge sunulmasına imkân bulunmadığı ve sözleşmenin imzalanamayacağı; SGK internet sitesi üzerinden temin edilen 01.06.2018 tarihli e-borcu yoktur belgesinin ise alındığı tarih göz önüne alındığında 31.05.2018 tarihine ilişkin kullanılamayacağı anlaşılmıştır. Kaldı ki, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yukarıda aktarılan yazılarında pilot ortağın 20.04.2018 ihale tarihi itibariyle azami tutarın üzerinde borcunun bulunduğu ve 20.04.2018 tarihi itibariyle borcu bulunmadığına ilişkin 31.05.2018 tarihli ve 5215408 sayılı yazının sehven verildiğinden resmi geçerliliğinin bulunmadığı bilgileri bir arada değerlendirildiğinde anılan ortağın söz konusu taahhüdüne ilişkin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 31.05.2018 tarihi 17:00 saatine kadar yerine getiremediği anlaşılmış olup, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca idarenin 12.07.2018 tarihli yazısında pilot ortağın ihale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin sözleşme için teslim edilen dosyada yer almayıp, idareye yapılan şikâyet başvurusu ekinde bulunduğuna ilişkin bilgiler de dikkate alındığında pilot ortağın ihale tarihinde vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin de 31.05.2018 tarihi 17:00 saatine kadar kadar idareye sunulmadığı ve vergi borcuna ilişkin taahhüdün de yerine getirilemediği anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/042 Gündem No: 18 Karar Tarihi: 24.07.2018 Karar No: 2018/UH.I-1387
"Sözleşme aşamasında" sunulması istenilen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması istenebilir mi?


...Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, idarece süresi içerisinde karar alınması durumunda idarenin kararının bildirimini izleyen 10 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulacağı, itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede, başvuru sahibinin sözleşmenin imzalanmaması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönündeki ihale komisyonu kararına karşı 03.08.2018 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idare tarafından başvuru üzerine alınan kararın 06.08.2018 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği, diğer taraftan ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi olan Emirhan Gıd.İnş.Tem. Taah. Hiz. San. İç Dış Tic. Ltd. Şti.nin 07.08.2018 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği ve anılan istekli ile 09.08.2018 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile tespitler birlikte değerlendirildiğinde, idare tarafından başvuru üzerine alınan kararın bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunup bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup Kurum tarafından nihai karar alınmadan imzalanmış olan sözleşmenin usulüne uygun imzalanmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle Ef-Pa Hazır Yemek Gıda Temizlik Güvenlik İnşaat Hayvancılık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir... Toplantı No: 2018/051 Gündem No: 44 Karar Tarihi: 12.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1674
İhale dokümanında sayılan bazı belgelerin sözleşmeye davet yazısında belirtilerek sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenmesi, bu belgelerin sunulmasını zorunlu hale getirir mi?


...Şikayete konu ihalenin Çatalpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait “2018-2019 Eğitim ve Öğretim Döneminde Taşıma İle Gelecek 854 Öğrenciye 176 İş Günü 271 Takvim Günü Sıcak Öğle Yemeği Hazırlanması, Dağıtılması ve Sonrası Temizlik İşi” olduğu, 7 adet doküman satın alınan ihaleye 3 isteklinin katıldığı anlaşılmıştır. 03.07.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi isteklinin 16.07.2018 tarihinde sözleşmeye davet edildiği, bahse konu yazının aynı tarihte başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edildiği görülmüştür. Sözleşmeye davet yazısında “Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından bahsi geçen yazının tebliğ tarihinden on gün sonra 26.07.2018 tarihinde sözleşme imzalamak üzere idareye başvurulduğu, idarece başvuru sahibine 27.07.2018 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıda, sözleşme imzalamak için idareye sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde yemek üretilecek yemek fabrikasının özellikleri ile ilgili istenilen belgelerden “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” ile “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” nin sunulmadığı, yine sözleşme imzalamak için sunulan belgelerden Ünye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından BNS Ticaret -Nagihan Kürkçü adına düzenlen işletme kayıt belgesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda firmanın kurulum aşamasında olduğu ve sözleşmenin son günü itibariyle aktif üretim faaliyetinde bulunmadığı bilgisine ulaşıldığı tespit edildiğinden sözleşme imzalanmayarak, anılan istekli tarafından yatırılan geçici teminatın gelir kaydedileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine başvuru sahibi istekli tarafından önce idareye şikayet, daha sonra Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 12.09.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1674 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “…Bu itibarla; ihale dokümanı kapsamında yer verilen düzenlemelerden, yemek üretilecek yemek fabrikası ile ilgili olarak bahse konu “İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile “TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, ayrıca idarece başvuru sahibine gönderilen sözleşmeye davet yazısında da bahse konu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı tespit edilmiş olup anılan belgeleri sözleşme imzalanmadan önce sunmayan başvuru sahibi ile bu gerekçeyle sözleşme imzalanmaması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönünde alınan kararda mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle Ef-Pa Hazır Yemek Gıda Temizlik Güvenlik İnşaat Hayvancılık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzeltici işlem belirlendiği anlaşılmıştır. Anlan Kurul kararı üzerine idare tarafından 21.09.2018 tarihinde EKAP üzerinden başvuru sahibi istekliye gönderilen sözleşmeye davet yazısında “Sözleşmede istenilen belgeler, 1) 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a),(b),(c), (d),(e) ve (g) bentlerin de yer alan belgeler, 2) Ordu İli sınırları içinde yemek fabrikası olmaması durumunda bir yemek fabrikasıyla yapılmış noter onaylı sözleşme, 3) Noter onaylı sözleşme olması durumunda, Sözleşme yapılan yemek fabrikasıyla ilgili; a)Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait geçerlilik süresini doldurmamış Yemek Fabrikasına ait TSE 8985 Hizmet yeterlilik belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti. b)Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait İSO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi c)Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait Gıda Üretim İzin Belgesi d)Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait 854 Öğrencilik Kapasite Raporu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında yukarıda yazılı belgeleri hazırlayarak, Teknik Şartnamenin (i) bendine istinaden istenilen İdari Şartname’nin 5. Maddesinde belirtilen mutfakla alakalı belgeleri ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminat vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu tebligat tarihini izleyen 10 gün içinde sözleşme yapmaya gelmenizi önemle rica ederim. ” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. 12.09.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1674 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında şikayete konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelenerek, idare tarafından yemek üretilecek yemek fabrikası ile ilgili olarak “İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile “TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi”nin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer verilmediği, ayrıca anılan belgelerin sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulacak belgeler arasında da açıkça sayılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan iddia konusu belgelerin Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 8’inci maddesinde sayıldığı görülmektedir. Bu çerçevede anılan Kurul kararında ihale dokümanında ismen yer verilmiş ancak sözleşmenin imzalanması aşamasında mı, yoksa sözleşme imzalandıktan sonra mı idareye sunulacağı konusunda ihale dokümanında açık bir düzenleme bulunmayan söz konusu belgelerin idare tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında istenilmesi halinde, belge isimlerinin sözleşmeye davet yazısında belirtilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir. Yukarıda yer verilen tespitler ve yapılan açıklamalar doğrultusunda idare tarafından 12.09.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1674 sayılı Kurul kararı çerçevesinde ihale dokümanında ismen yer verilmekle birlikte hangi aşamada sunulması gerektiği açık olmayan (sözleşmenin imzalanması aşamasında mı sözleşme imzalandıktan sonra mı sunulacağı) belgelerin (Noter onaylı sözleşme olması durumunda, Sözleşme yapılan yemek fabrikasıyla ilgili; Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait geçerlilik süresini doldurmamış Yemek Fabrikasına ait TSE 8985 Hizmet yeterlilik belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti, Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait İSO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait Gıda Üretim İzin Belgesi, Noter sözleşmesi yapılmış işletmeye ait 854 Öğrencilik Kapasite Raporu) sözleşmeye davet yazısında açıkça sayılarak başvuru sahibi isteklinin tekrar sözleşmeye davet edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.... Toplantı No: 2018/058 Gündem No: 56 Karar Tarihi: 24.10.2018 Karar No: 2018/UH.II-1882