Teklif Dosyasının Hazırlanması

Teklif zarfı üzerinde idarenin adının yanlış yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


İhaleye ait ihale kayıt numarasının 2017/117469 olarak doğru yazıldığı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde “….(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi. e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması. (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur. (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunduğu ve idare adının teklif mektubunda bulunması zorunlu unsurlar arasında sayılmadığı, dolayısıyla isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı, teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UM.III-1572
Teklif zarfı üzerinden idarenin adresinin açıkça yazılmamış olması nedeniyle, zarfın açılmaksızın iade edilmesi mümkün müdür?


İhale işlem dosyası içerisinde yer alan SE-CE Tur. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif zarfının ön yüzünde yer alan bilgilerin; Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına Doğubayazıt/AĞRI 2017/322920 İhale saati: 2017-2018 Lise öğrenci taşıma işi İhale teklif zarfı” şeklinde olduğu, teklif zarfının üzerinde isteklinin ticaret unvanının ve adresinin yer aldığı bilgilerin olduğu görülmüştür. Bu çerçevede incelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’de ihaleyi yapan idarenin açık adresinin “AHMEDİ HANİ MAH ŞEHİTLİK CAD 104400 - DOĞUBAYAZIT / AĞRI” olarak belirtildiği, SE-CE Tur. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif zarfında yalnızca “İhale Komisyonu Başkanlığına Doğubayazıt/AĞRI” bilgisine yer verildiği, idarenin açık adresinin açıkça yazılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, idarece, SE-CE Tur. Taş. İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye ait teklif zarfının, anılan Kanun’un 30’uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle açılmaksızın iade edilmesi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 39 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2536
Teklif zarfı üzerinde isteklinin ticaret unvanının tam olarak yazılmamış olması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Türk Ticaret Kanunu uyarınca, ticaret unvanları çekirdek ve ek olmak üzere iki kısımdan oluşmakta olup, çekirdek her ticaret unvanında bulunmasını kanunun zorunlu kıldığı bölüm, ek ise duruma göre bu çekirdeğe yapılan ilaveleri ifade etmektedir. Anonim şirketler ticaret unvanlarında “A.Ş.” ibaresi bulunmak kaydıyla unvanlarını serbestçe seçebilirler. Şirketin faaliyet alanlarını gösteren kelimeler ticaret unvanının ek kısmını oluşturduğundan, bunların bir kısmının yazılmamış olması, şirketi diğer şirketlerden ayırt etmeye yarayan ticaret unvanının yanlış yazıldığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, isteklinin Emse Elektro Mekanik Sist. End. Müh. San. ve Tic. A.Ş. olan ticaret unvanının, teklif zarfında Emse Mühendislik A.Ş. olarak yazılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2012/025 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 30.04.2012 Karar No: 2012/UM.I-1931
Teklif dosyasında ihale dokümanının indirildiğini gösterir herhangi bir belgeye yer verilmemesi nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


...Yukarıda yer alan mevzuat hüküm, açıklamaları ve doküman düzenlemelerinden ihale dokümanının, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış nüshasının idareden satın alınması veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu, teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde dokümanın satın alınmış sayılacağı anlaşılmaktadır. İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve mevzuat düzenlemelerinde ihaleye teklif verecek olan isteklilerin teklif dosyası içerisinde hangi belgelerin sunulması gerektiğinin düzenlendiği, ihale dokümanı alındığı/indirildiğine ilişkin formun teklif dosyası içerisinde sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, ayrıca idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında doküman indirenlerin/satın alanların listesinin yer aldığı, söz konusu listede başvuru sahibinin ihale dokümanını e-imza kullanarak indirdiği, indirme tarihinin 24.01.2018 olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde doküman alındığına/indirildiğine dair formun bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 60

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UY.I-591
Teknik şartnamede yer alan kaliteye ilişkin belgelerin teklif zarfıında sunulması gerekli midir?


İdari Şartname’de ve Teknik Şartname’de kalite ve standarda ilişkin belgelerin isteklilerin teklifleri kapsamında sunulması gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmasının, dolayısıyla söz konusu belgelerin ihalelerde istenilip istenilmemesinin idarenin takdirinde olduğu anlaşılmıştır.

12.02.2018 tarihli ihale komisyonu kararından başvuru sahibinin teklifinin Teknik Şartname’de istenilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdare tarafından düzenlenen 12.02.2018 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda Teknik Şartname’de istenilen belgelere ilişkin bir sütun açılmadığı ve herhangi bir tespit yapılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, idare tarafından Teknik Şartname’de istekliler tarafından kalite ve standarda ilişkin belgelerin teklifleri kapsamında sunulmasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı, isteklilerin bahse konu kalite ve standarda ilişkin belgeleri teklifleri kapsamında sunmalarına gerek olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin Teknik Şarname’de yer alan belgeleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/019

Gündem No : 63

Karar Tarihi : 04.04.2018

Karar No : 2018/UM.II-737
İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir mi?


..Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterlerinin ve istenecek belgelerin anılan Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeler gereğince rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemeyeceği ve ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği anlaşılmaktadır. İdarenin yaptığı düzenlemede ise isteklilerin malın temini için tek bir akaryakıt istasyonuna yönlendirildiği, söz konusu düzenlemede belirlenen 1600 metre mesafesinin isteklileri sınırlayıcı nitelikte olduğu, ayrıca yeterlik belgesi olarak taahhütname sunulmasının istenilmesinin de mevzuata aykırı olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/005

Gündem No: 32

Karar Tarihi: 30.01.2018

Karar No: 2018/UM.II-321
Teklif zarfında sunulması gereken yeterlik belgesine ait standart formun ihale dokümanıyla birlikte verilmemesi halinde, söz konusu yeterlik belgesinin sunulmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Ayrıca idarece Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde isteklilerin ihalede çalıştıracakları personel servis araçlarının listesini ihale aşamasında teklif dosyaları kapsamında sunmaları gerektiğinin açıkça düzenlendiği ve araçların özelliklerine ilişkin ayrıntılı tanımlamalara yer verildiği görülmüştür. Dolayısıyla idarece EK-5’te belirtilen formun doküman kapsamında verilmemesinin isteklilerin araç listesini sunmasına engel teşkil etmeyeceği, Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde araç listesinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğinin açıkça ifade edildiği, bahse konu araçların işin gerçekleştirilmesinde ana unsur olduğu göz önüne alındığında araç listesini sunmayan isteklilerin idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2018/005 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 30.01.2018 Karar No : 2018/UH.I-334
İlanda yer verilmeyen ancak ihale dokümanında yer verilen yeterlik belgelerinin teklif zarfında sunulması zorunlu mudur?


...Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, dokümana yönelik başvuruların, ihale dokümanının satın alındığı tarihten sonraki on gün içinde ve ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ihale dokümanını 13.11.2017 tarihinde satın aldığı, dolayısıyla ihale dokümanına yönelik başvurusunu en geç 23.11.2017 tarihine kadar yapmış olması gerektiği belirlenmiştir. Ancak dokümana yönelik iddialarına ilişkin olarak idareye süresinde bir şikâyet başvurusunda bulunmadığı, bu nedenle dokümanın kesinleşmiş olduğu, ayrıca birim fiyat teklif mektubunda ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin taraflarınca okunup anlaşıldığı ve kabul edildiği belirtilerek ihaleye teklif verildiği ve istekli sıfatının kazanıldığı, bu haliyle ancak yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvuru sahibinin iddialarının süre ve ehliyet yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

Ayrıca idarece Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde isteklilerin ihalede çalıştıracakları personel servis araçlarının listesini ihale aşamasında teklif dosyaları kapsamında sunmaları gerektiğinin açıkça düzenlendiği ve araçların özelliklerine ilişkin ayrıntılı tanımlamalara yer verildiği görülmüştür. Dolayısıyla idarece EK-5’te belirtilen formun doküman kapsamında verilmemesinin isteklilerin araç listesini sunmasına engel teşkil etmeyeceği, Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde araç listesinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğinin açıkça ifade edildiği, bahse konu araçların işin gerçekleştirilmesinde ana unsur olduğu göz önüne alındığında araç listesini sunmayan isteklilerin idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 49

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UH.I-334
Herhangi bir belgenin yüklenici tarafından mı yoksa istekli tarafından mı sunulacağı konusunda belirsizlik olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


...İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer alan “yüklenici” ve “...teklif ekinde sunacaktır” ifadelerinin, madde kapsamında istenen belgelerin birer yeterlik belgesi mi yoksa sözleşme aşamasında istenen belgeler mi olduğu hususunda çelişki oluşturacak nitelikte olduğu, zira 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “yüklenici”nin, “Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli” şeklinde tanımlandığı ve isteklilerce söz konusu belgelerin sözleşme aşamasına ilişkin olarak sunulması gereken belge şeklinde anlaşıldığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan İdari Şartnamenin anılan maddesinde hangi referans donanımlarına ilişkin belgeler istendiğine dair açık bir düzenleme olmadığı, söz konusu eksikliğin bu belgelerin değerlendirileceği aşamada (yeterlik aşaması veya sözleşme aşaması) belgelerin eksiksiz sunulup sunulmadığı hususunda da tereddütlere neden olacağı anlaşıldığından anılan sebepler doğrultusunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/004

Gündem No : 57

Karar Tarihi : 24.01.2018

Karar No : 2018/UH.II-283