Teklif Zarfının Hazırlanması ve İdareye Teslim Edilmesi

İhale saatinden sonra teslim edilen tekliflerin değerlendirmeye alınması mümkün müdür?


...Her ne kadar idarece ihale tarihinden sonra düzenlenen 28.11.2017 tarihli tutanakta teklif zarflarının ihale saatine kadar teslim alındığı ve tekliflerin EBYS sistemine girişinin ihale saatinden sonrasına uzadığı belirtilmekle birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesi uyarınca tekliflerin alınmasına yönelik işlemlerin standart formlara uygun olarak gerçekleştirileceği, bu çerçevede idarece isteklilerin teklif zarflarının KİK005.0/H no’lu Teklif Zarfı Alındı Belgesi standart formunun doldurularak teslim alınacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu tutanaklar üzerinde yer alan tarih ve saatin geçerli olacağı, bu itibarla 28.11.2017 tarihli idarenin tutanağının anılan Yönetmelik’in 56’ncı maddesi gereğince dikkate alınamayacağı, söz konusu teklif zarflarına ilişkin olarak teknik sebeplerle evrak kaydının ihale saatinden sonra tutulduğuna ait tespitlerin standart formlara uygun olarak tutanağa geçirilmediği, ayrıca ihale saatinden önce isteklilerin teklif zarflarını sunmak üzere hazır oldukları hususunun tutanak altına alınmadığı, Bu doğrultuda, idarece hem 16 ile 26’ncı sıra numaraları arasındaki 11 istekliye ilişkin Teklif Zarfı Alındı Belgeleri’nin ihale dokümanında belirtilen ihale saatinden sonra düzenlendiği, hem de ihaleye katılan tüm isteklilere ilişkin Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanaktaki bilgilerle çelişkili bilgiler içerdiği açıkça görülmekte olup, bu hususun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca ihalede güvenilirlik ilkesini zedeleyeceği, ayrıca anılan Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca son teklif verme saati olan ihale saatinden sonra idareye ulaşan tekliflerin kabul edilmemesi ve açılmaksızın iade edilmesi gerekirken idarece bahse konu tekliflerin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumda ihalenin ilk oturumunun yeniden gerçekleştirilme imkanının da mümkün olmadığı değerlendirilmiş olup, ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 58 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-130
Teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarasının ve işin adının yanlış yazılmış olması durumunda teklifin değerlendirmeye alınması gerekir mi?


...Başvuru sahibi İlik İnş. Taş.. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde, zarfın üzerinde idarenin adı bölümünde “Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü”, ihale kayıt numarası bölümünde “2018/330263”, işin adı bölümünde “Gaziantep İli Araban ilçesi merkezi ve öğün köylerinde bulunan 14 taşıma merkezine 817 öğrenciye, 178 gün, 149.426 öğün öğle yemeğiniz, malzeme dahil hazırlık ve yemek pişirme, okullara dağıtımı alım işi” ve idarenin adresi bölümünde “Turgut Özal Mah. Pansiyon Sok. No: 37 Araban/Gaziantep” ifadelerinin yer aldığı, söz konusu teklif zarfında yer alan ihale kayıt numarası ile işin adının incelemeye konu ihaleye ilişkin olmadığı, EKAP üzerinden yapılan incelemede söz konusu ihale kayıt numarasının Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başka bir ihalesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede yapılan değerlendirmede başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfının üzerinde yer alan bilgilerin mevzuata aykırı ve idareyi tereddüde düşürecek mahiyette olduğu anlaşıldığından Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesi uyarınca başvuru sahibinin teklif zarfının ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra teklif zarfı açılmaksızın iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Öte yandan başvuru sahibi tarafından idarece teklif zarfları iade edilmeyip uygun bulunarak açıldığı, ilk oturumda tekliflerinin değerlendirmeye alınması sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükümlerine aykırı hareket edildiği, bu durumun saydamlık ve güvenilirlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptali sonucunu doğuracağı iddia edilmekteyse de teklif zarfı mevzuata uygun olmayan bir isteklinin zarfının açılmadan iade edilmesi gerekmesine karşın idare tarafından tekliflerin alınması ve açılması aşamasında teklif zarfının usulüne uygun olmadığının tespit edilemeyerek açılmış olmasının geri alınamayacak bir işlem olmadığı, böyle bir durumda mevzuata aykırılığın tespit edildiği aşamada buna uygun işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmış olup bu çerçevede idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklif zarfının mevzuata uygun olmadığı tespit edilen başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/054 Gündem No: 47 Karar Tarihi: 04.10.2018 Karar No: 2018/UH.I-1815