Tekliflerin Değerlendirilmesi

Numune değerlendirme işleminin hatalı gerçekleştirildiğine ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunmak mümkün müdür?


Yapılan incelemede, idare tarafından kontrol veya muayeneye esas olmak üzere isteklilerden teklif edecekleri ürünlere ilişkin numune istenilmiştir. Başvuru sahibi tarafından sunulan numunelere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonunda yer alan tüm üyeler tarafından imza altına alınan 08.05.2017 tarihli tutanağın hazırlandığı görülmüştür. Bahse konu tutanakta başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürünün Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinin (g) bendinde yer alan düzenlemeye uygun olmadığı tespiti yapılmıştır. Bu itibarla, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygunluğunun, numune değerlendirmesi yapmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünün şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu değerlendirildiğinde; numune değerlendirmesi sonucu, ürünün Teknik Şartname’ye uygun olmadığı anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka aykırılık bulunmamıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 71 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UM.III-1682
Birim fiyat teklif mektubunda para birimine yer verilmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe oluşturur mu?


Anılan isteklinin ihale dokümanında yalnızca Türk Lirası olarak teklif verileceği belirtilmiş olan başvuruya konu ihaleye sunmuş olduğu teklif mektubunda ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunduğunun, anlaşıldığının ve kabul edildiğinin beyan edildiği, teklif tutarının rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazıldığı dikkate alındığında, bu hususun anılan teklifi geçersiz kılmayacağı ve söz konusu standart form esas alınmadan teklif sunulduğu yönünde bir değerlendirmede bulunulamayacağı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle ihale komisyonunca ve idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen işlemlerinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 27

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1713
Demonstrasyon sonucunda uygun görülen malzemelerin Teknik Şartname hükümlerini karşılamadığı iddia edilebilir mi?


Başvuru sahibinin ihale komisyon kararına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun mevzuat çerçevesinde kurum tarafından; idarece, demonstrasyon ile ilgili yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılacağı, demonstrasyona ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyon kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikayet incelemesinde Kanunun “İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır…” hükmü çerçevesinde ihale komisyonu kararı ve demonstrasyon işleminin usulüne uygun olarak yapıldığı, demonstrasyonda yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmadığı düşüncesiyle iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 76

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UM.I-1795
Fiyat teklifi içermeyen teklifler (teşekkür mektubu), teklif olarak kabul edilebilir mi?


Başvuru sahibi iddiasında şikâyete konu ihaleye 9 kişinin davet edildiği, 7 kişinin ihale dokümanını satın aldığı, 4 teklif zarfının ihaleye sunulduğu hususları göz önüne alındığında yapılan yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda yalnızca kendilerinin geçerli bulunması ve rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı ifade edilmiştir. Öncelikle, isteklinin tanımının Kanun’da mal veya hizmet alımları ile yapım işi ihalelerine teklif sunan tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi şeklinde yapıldığı, teklifin ise isteklilerin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas yeterlik belgeleri olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. Anılan Kanun hükmünden gerçek ya da tüzel kişilere istekli sıfatını kazandıracak olan teklifin esaslı ana ögesinin bedel içeren fiyat teklifi olduğu anlaşılmakta olup fiyat teklifi içermeyen başvuruların teklif olarak değerlendirmesi ve bu başvuruları sunan gerçek ya da tüzel kişilerin istekli olarak ele alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle şikâyete konu ihaleye 4 kişinin katıldığı ancak bu başvurulardan yalnızca birinin fiyat teklifi içerdiği, diğer başvuruların teşekkür mektubu niteliğinde olduğu ve istekli sıfatını haiz olmadıkları anlaşıldığından ihaleye tek isteklinin katıldığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2016/023 Gündem No : 4 Karar Tarihi : 06.04.2016 Karar No : 2016/UH.I-980
Teklif zarfında mesleki faaliyet ve oda kayıt belgesi sunulmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Yapılan incelemede İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7’nci maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler içinde mesleki faaliyetin sürdürüldüğüne dair sunulan oda kayıt belgelerinin yer almadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinden isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif mektubunda ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürüldüğünün ve ihalenin uhdelerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgelerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak idareye sunulacağının taahhüt edildiği anlaşılmıştır. Buna göre isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup buna ilişkin herhangi bir belgeyi teklifleri ile birlikte idareye sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında mesleki faaliyet belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/047 Gündem No: 6 Karar Tarihi: 25.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2565
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında işçilik giderlerinin, asgari işçilik maliyetinin altında kalacak şekilde belirlenmesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Kamu İhale Genel Tebliği’nde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altıda işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına ve hesaplamalarda işçilik hesaplama modülünün kullanılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde personel gideri için teklif edilecek bedelin, asgari işçilik maliyetinin altında olmaması gerektiğine yönelik kamu ihale mevzuatında düzenleme bulunmadığı ve isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği, bununla birlikte şikayete konu işçilik kalemine ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik giderine toplam 58.790,88 TL teklif verdiği, idare tarafından yaklaşık maliyet hesap cetvelinde de söz konusu işçilik kaleminin tutarının 58.790,88 TL olarak hesaplandığı, idarece hazırlanan idari şartnamede yer alan bilgiler çerçevesinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplamada da söz konusu iş kalemi için işçilik maliyetinin 58.790,88 TL olduğu görülmektedir. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 68 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2785
İhale saatinden önce numune değerlendirme sonuçları açıklanabilir mi?


4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrasından ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinden numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması gerektiği ve anılan Kanun’un 5’inci maddesinden ise idarelerin bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru konusu ihalede isteklilerin ihale tarihinden 1 gün önce montajını yapmış oldukları numunelere ilişkin inceleme formunun, ihale tarihinden 1 gün önce 04.07.2017 tarihinde hazırlanarak isteklilere verildiği görüldüğünden, numunelerin teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin ihale tarihinden önce yapıldığı, bu nedenle söz konusu durumun anılan Kanun ve Tebliğ maddelerine aykırı olduğu, kaldı ki başvuru konusu ihaleye 2 isteklinin teklif sunduğu, bunlardan birinin sunmuş olduğu numunenin teknik şartnameye uygun olmadığının ihaleden 1 gün önce diğer istekli tarafından bilinmesinin ihalede rekabet ortamını ortadan kaldıracağından bu durumun da 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından söz konusu iddia yerinde bulunmuştur.

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 65

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UM.III-2384
İlk oturum kapatıldıktan sonra birim fiyat teklif mektubu ve teminat mektubu yeniden değerlendirilebilir mi?


...Diğer yandan, başvuru sahibinin “İhalenin ilk oturumunda düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağının iptal edilerek, katılımcılar olmadan söz konusu tutanağın yeniden düzenlenip geçici teminat mektuplarının birinin uygun olmadığının belirtilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu” iddiasına ilişkin olarak, ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca düzenlenen zarf açma belge kontrol tutanağında Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin “Teminat” satır/sütununda “uygun” ibaresine yer verilerek tutanağın düzenlenmesine karşın, ilk oturumun kapatılmasıyla birlikte ihale komisyonu üyelerince gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Fibabanka A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun ihale dokümanı kapsamında yer verilen geçici teminat mektubu standart formuna uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece karar alınmasında mevzuat hükümlerine aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/039

Gündem No : 92

Karar Tarihi : 09.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2203
Ön mali kontrol raporunun ihale komisyon kararının uygulanması bakımından bağlayıcılığı var mıdır?


İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinden ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesinin, danışma ve önleyici niteliği haiz olduğu, harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcılığı olmadığı,

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinden teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun cihaz ve kit sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

İhale komisyonunda görevli bir uzman doktorun da içerisinde bulunduğu 5 teknik uzman tarafından ön mali kontrolce rekabeti engelleyici unsurlar olarak belirtilen Teknik Şartname düzenlemelerinin tekrar incelendiği, söz konusu inceleme neticesinde anılan düzenlemelerde teknik olarak rekabeti engelleyici bir unsur olmadığının tespit edildiği, ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesinin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcılığı olmadığı,

12.06.2017 tarihli komisyon kararına göre ihaleye farklı marka ve modellere ait ürünler sunan 3 isteklinin de sunmuş oldukları ürünlerin Teknik Şartname’ye uygun bulunarak değerlendirmeye alındığı, bu durumun anılan Şartname’de belirli bir marka veya modele yönelik düzenleme yapılmadığı şeklinde değerlendirilebileceği,

Ayrıca, ihalede 3 isteklinin teklifinin değerlendirmeye alındığı, söz konusu teklif tutarlarının tümünün yaklaşık maliyetin altında olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin %22 altında olduğunun tespit edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihalenin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından gelen ön mali kontrol raporundaki görüşler doğrultusunda iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/038

Gündem No : 38

Karar Tarihi : 02.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2090
Aşırı düşük teklif açıklaması reddedilen isteklilere ait teklifler, puanlamaya dahil edilebilir mi?


...Daha sonra başvuru sahibi istekli ile ihaleye katılan bazı isteklilerin şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet konusu hususların idarece değerlendirilmesi neticesinde 18.10.2017 tarihinde onaylanan ihale komisyonu tutanağında sınır değerin ilk oturumda sehven yanlış hesaplandığı yeniden hesaplanan sınır değerin 26.605.289,33 olduğu, sınır değere göre yeniden 20 istekliden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmasının istenildiği ve ihale sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı gereğince fiyat dışı unsur puanlamasının içerisinde yer alan teklif fiyatı puanlamasında aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde teklifi reddedilmiş isteklilerin bu puanlamaya dahil edilmemesi gerektiği anlaşılmakla birlikte mevcut ihaleye ait İdari Şartname’nin 35.1.1’inci maddesinde geçerli teklif veren istekliler arasında en düşük teklif fiyatı sahibi istekliye 50 puan verileceği düzenlenmiş olup, ihale dokümanı kesinleştiğinden dolayı anılan İdari Şartname düzenlemesi gereğince mevcut ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında teklifi reddedilen isteklilerin de teklif fiyatı puanlamasına dahil edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 89 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-3168
Alacağın tahsili kapsamında işlenen suçlar nedeniyle verilen cezaya ilişkin kesinleşen yargı kararı, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


...Bu çerçevede, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu kararı ile Hayri Polatoğlu’nun TCK’nın 53’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki haklardan yoksun bırakılmasına karar verildiği, bahsi geçen kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandığı ve buna göre mahkemece verilen hükmün 27.04.2015 tarihinde kesinleştiği, anılan Tebliğ’in 17.5.1.3’üncü maddesi uyarınca TCK’nın 53/1-e maddesi kapsamında verilen süreli ya da süresiz mahkûmiyet kararının da 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirileceğinin belirtildiği, ihale tarihinin de 16.05.2017 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, idarece anılan isteklinin teklifinin, Hayri Polatoğlu’nun (şirket müdürü/ortağı) adli sicil kaydının, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediği taahhüdüne aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 36 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-2994
İhalenin, sözleşme koşullarını yerine getirmesi mümkün olmayan istekli üzerinde bırakılması mümkün müdür?


..Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde istekli ve yüklenici tanımlarının farklı olduğu, isteklinin; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi, yüklenicinin ise üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi tarif ettiği, idare tarafından ihtiyaç halinde programının son güncel versiyonunun yüklenici tarafından yükleneceği düzenlenmekle birlikte ihale dokümanında iddia konusu hususa ilişkin olarak teklif kapsamında sunulması gereken herhangi bir belgeye yer verilmediği, söz konusu hususun yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında yükleniciden talep edileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 31

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.I-503
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?


...Kamu İhale Genel Tebliği’nde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde personel gideri için teklif edilecek bedelin, asgari işçilik maliyetinin altında olmaması gerektiğine yönelik kamu ihale mevzuatında düzenleme bulunmadığı ve isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği, istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılıp yapılmayacağının ise hesaplanacak sınır değere göre belirleneceği, ancak şikâyete konu edilen isteklinin teklifinin sınır değerin üzerinde olduğu, dolayısıyla anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklama yapılmasının talep edilemeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/004

Gündem No : 58

Karar Tarihi : 24.01.2018

Karar No : 2018/UH.II-285