Tekliflerin Eşit Olması

Eşit teklif sahipleri arasında yapılacak kura çekimi işlemi için tüm isteklilerin katılımının sağlanmamış olması, kura çekimini mevzuata aykırı hale getirir mi?


İdare tarafından başvuru sahibi istekliye 09.05.2017 tarihinde EKAP üzerinden puanlama hakkında yapılan tebligatta “05.05.2017 tarih saat 11:00 de ihalesi yapılan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı ihalesine ait teklifler eşit olduğu için puanlama yapılmış 10.05.2017 tarih saat 10:00 da Puanlama sonucu açıklanacaktır. Katılım için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda bulunmanızı rica ederiz” ifadelerine,

10.05.2017 tarihinde EKAP üzerinden kura çekilişi hakkında yapılan tebligatta ise “En yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunduğu için ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyi belirlemek amacıyla 10.05.2017 tarihinde saat 10:30’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda kura çekilecektir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Kamu ihale mevzuatına göre kura işleminin gerçekleştirilmesi için idare tarafından davet yapılması yeterli olup davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

09.05.2017 tarihinde eşit puan alan isteklilere puanlama hakkında yapılan tebligatta 10.05.2017 tarihinde puanlama sonucunun açıklanacağının bildirildiği görülmüş, bu doğrultuda 10.05.2017 tarihinde kura çekiminin yapılabileceğinin öngörülebilir olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca kura çekimine ihale komisyonu üyelerinin yanında Tempar Lojistik Destek Hiz. Tem. İnş. San. Tic. A.Ş.nin katıldığı hususu da dikkate alındığında başvuru sahibinin kura işleminin usulsüz olarak yapıldığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UH.III-1754
Tekliflerin eşit olması halinde değerlendirme nasıl yapılmalıdır?


...Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılacağı, bu çerçevede isteklinin kendisine ait iş deneyim belgesi kullanması durumunda isteklinin, isteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda ise iş deneyim belgesi kullanılan ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan, isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verileceği, puanlama sonucunda en yüksek puana sahip olan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirleneceği, ancak puanlama sonucunda birden fazla isteklinin eşit puana sahip olması durumunda ise kura çekilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirleneceği anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 38 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2757
Tekliflerin eşit olması halinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşme tutarları toplanırken, uygulama sırasında feshedilen sözleşme tutarları dikkate alınır mı?


...Her ne kadar mevzuatta EKAP üzerinde yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan sözleşme bilgilerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olsa da imzalanan sözleşmelerin tasfiye edilmesi durumunda puanlamaya esas olacak sözleşme tutarının nasıl değerlendirileceği noktasında bir hüküm bulunmamaktadır. Anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenleme ile daha az yüklenimde bulunan isteklilerin daha yüksek puan almasının amaçlandığı, dolayısı ile mahkeme kararları ile yüklenicisi değişen bir ihaleye ilişkin yüklenimlerin sözleşme bedeli üzerinden gerçekleşmeyebileceği göz önüne alındığında, başvuru sahibi isteklinin puanının feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da dâhil edilerek değerlendirilmesinin bahsi geçen Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olduğu anlaşılmaktadır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 61 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3362
Tekliflerin eşit olması halinde yapılacak olan puanlamada, isteklilerin feshedilen sözleşme tutarları da dikkate alınabilir mi?


...Her ne kadar mevzuatta EKAP üzerinde yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan sözleşme bilgilerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olsa da imzalanan sözleşmelerin tasfiye edilmesi durumunda puanlamaya esas olacak sözleşme tutarının nasıl değerlendirileceği noktasında bir hüküm bulunmamaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenleme ile daha az yüklenimde bulunan isteklilerin daha yüksek puan almasının amaçlandığı, dolayısı ile mahkeme kararları ile yüklenicisi değişen bir ihaleye ilişkin yüklenimlerin sözleşme bedeli üzerinden gerçekleşmeyebileceği göz önüne alındığında, başvuru sahibi isteklinin puanının feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da dâhil edilerek değerlendirilmesinin bahsi geçen Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu sebeple ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılan puanlamada başvuru sahibi istekli tarafından ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının yaklaşık 7.254.531,22 TL [(17.437.603,08 TL- 11.800.918,86 TL) + 1.617.847,00 TL] olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan bu değerlendirme neticesinde başvuru sahibi isteklinin ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu toplam parasal tutarı 7.254.531,22 TL olan 9 adet sözleşme tutarının şikâyete konu işe ait yaklaşık maliyetten daha az olduğu anlaşıldığından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre yapılan puanlamada anılan istekliye 2 puan verilmesi gerektiğine yönelik iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, idarece hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği, bahse konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu göz önüne alındığında, sınır değerin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olacağı (13.115.764,44) ve bu tutarın altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği, kamu ihale mevzuatında teklifi hesaplanan sınır değere eşit veya sınır değerin üzerinde bulunan isteklilerin tekliflerine yönelik herhangi bir açıklama talebinde bulunulmasını gerektiren hüküm bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, bahse konu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyet tutarını yani sınır değeri asgari işçilik maliyetinin oluşturduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, sınır değere eşit teklif veren istekliden aşırı düşük teklif açıklaması veya teklifi ile bu işin yapılıp yapılamayacağı hususuna ilişkin açıklama istenmesinin mümkün olmayacağı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/067

Gündem No : 27

Karar Tarihi : 22.12.2017

Karar No : 2017/UH.I-3468