Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Sınır değerin hesaplanmasında, teklif değerlendirme sürecinin uzaması nedeniyle geçerlilik süresi dolan teklifler de dikkate alınır mı?


...Söz konusu Tebliğ açıklaması gereğince, ihale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer tespit edilmeyeceği ve idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirileceği, ancak gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesine göre teklifler değerlendirildikten sonra sınır değer tespit edilecek, teklifler değerlendirme aşamasında iken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek, bununla birlikte sonraki süreçte gerek idarece gerekse Kamu İhale Kurumu veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde sınır değer geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenecektir. 18.05.2017 onay tarihli ihale komisyonu kararında teklif geçerlik süresini uzatma talebine olumlu yanıt veren 6 isteklinin tekliflerinin dikkate alınarak sınır değerinhesaplandığı görülmüştür. Anılan Tebliğ açıklaması uyarınca sadece teklif geçerlik süresini uzatma talebine olumlu yanıt veren 6 isteklinin teklif bedelleri dikkate alınarak sınır değer tespitinin yapılmasına yönelik idarenin işleminin yerinde olmadığı, sınır değer hesabı yapılırken teklif geçerlik süresini uzatmayan isteklilerin tekliflerinin de dikkate alınarak hesaplanması gerektiği belirlenmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 78

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1948
Teklif geçerlilik süresini uzatmayan istekliyle sözleşme imzalanabilir mi?


...İnceleme konusu ihalenin tarihinin 09.03.2018 olduğu, teklif geçerlilik süresinin ihale tarihi itibarıyla (ihale tarihi dâhil) 150 gün olduğu düşünüldüğünde ihaleye teklif veren bütün isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin ilk haliyle 05.08.2018 tarihinde dolduğu, bu tarihten sonra idarece 01.10.2018 tarihinde ihale sürecinin çeşitli gerekçelerle (şikayet ve itirazen şikayet başvuruları) uzaması sebebiyle yalnızca ekonomik açıdan birinci ve ikinci isteklilere teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talepte bulunulduğu, bu yazıda “Adana-Feke İncirci Göleti ve Sulaması” işinde teklif geçerlilik süresinin uzatılması ihtiyacı hasıl olduğundan, söz konusu işe ait vermiş olduğunuz teklif geçerlilik süresini; İdari Şartnamenin 24. maddesinde belirtilen şartlar kapsamında 90 (Doksan) gün daha uzatmanız gerekmektedir. Teklif geçerlilik süresi uzatımı talebini kabul etmeniz durumunda; teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin geçici teminatınızın kabul ettiğiniz yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uyması zorunludur.” ifadesine yer verildiği, bu 2 istekliden Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif geçerlilik süresini 90 gün uzatılmasını kabul ettiği ve geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 18.02.2019 tarihine kadar uzatıldığını beyan ettiği, diğer istekli Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş.-Dikiciler İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının da benzer şekilde teklif geçerlilik süresini 90 gün uzatılmasını kabul ettiği ve geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 15.02.2019 tarihine kadar uzatıldığını beyan ettiği anlaşılmıştır. İdarece teklif geçerlik ve geçici teminat sürelerinin bittiği tarih akabinde isteklilere süre uzatım talebinde bulunması gerekmekle birlikte, bu süre geçtikten sonra gerçekleştirilen talep tarihi itibarı ile ihale komisyon kararını değiştirecek nitelikte bir hukuki durum oluşmadığı ve yeni bir ihale komisyonu kararı alınmadığı, ihalenin sözleşmeye davet aşamasında bulunduğu ve uzatılması gereken süre tespitinin 90 gün olarak belirlenmesi ile İdari Şartname’de yer alan 150 günlük uzatılabilme süresinin geçirilen kısmının dikkate alınarak işlem tesis edildiğinden bu yönüyle mevzuata aykırılık içermediği sonucuna varılmıştır. Daha sonra bahse konu ihalede, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar gereği alınan 07.11.2018 tarihli ve 2018/MK-376 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. İhale komisyonu tarafından söz konusu karar gerekleri doğrultusunda karar alınabilmesini teminen, 01.10.2018 tarihinde sadece iki istekliye yapılan teklif geçerlilik ve geçici teminat süre uzatımı talebinin, bu aşamada mevzuata uygun bir şekilde ihaleye katılan tüm isteklilerden teklif geçerlilik ve geçici teminat sürelerinin uzatılması talebinde bulunulmuştur. Ancak, söz konusu talebe başvuru sahibi istekli dahil olmak üzere hiçbir istekli tarafından cevap verilmemiştir. Diğer yandan, başvuru sahibi tarafından ayrıca Tebliğ’in 16.7’nci ve 25.4’üncü maddelerini dayanak göstererek doğrudan sözleşmeye davet edilmesi gerektiği iddia edilmekte ise de isteklilerin sözleşmeye davet edilebilmesinin ön koşulu ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı l’inci veya 2’nci teklif sahibi olarak belirlenmesidir. Bu şekilde karar alınabilmesi için ise isteklilerin tekliflerinin geçerli olmasının gerekeceği ancak teklif geçerlilik ve geçici teminat süresini uzatmamış olması nedeniyle geçerli bir teklif olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan başvuru sahibinin ilgili Tebliğ maddeleri gereği sözleşmeye davet edilemeyeceği açıktır. İhale komisyonunun ilk kararı ile ihale üzerinde bırakılan ve akabinde sözleşme imzalanan isteklinin bu aşamada kesin teminat sunarak sözleşme imzalamış olduğu göz önüne alındığında ayrıca teklif geçerlilik ve geçici teminat süresini uzatmasına gerek bulunmadığı, 01.10.2018 tarihinde idarece iki istekliye yönelik yapılan teklif geçerlilik ve geçici teminat sürelerinin 90 gün uzatılması talebini kabul ederek gereklerini yerine getiren iki isteklinin ikinci talebe yanıt vermemiş olmasının söz konusu isteklilerin mevcut durumunu etkilememesi gerektiği değerlendirildiğinden idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Toplantı No: 2019/012 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 06.03.2019 Karar No: 2019/UY.I-348