Teminatın Gelir Kaydedilmesi

Alternatif teklif verilmesi halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi mümkün müdür?


Hangi durumlarda geçici teminat mektubu tutarının gelir kaydedileceği 4734 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Bu çerçevede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendi kapsamında sayılan fiil veya davranışlarda bulunanların geçici teminatlarının gelir kaydedileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, başvuru sahibi Pecard Kurumsal Çözümler Catering Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sunulan geçici teminat tutarının gelir kaydedilmesi yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin iptali ve söz konusu geçici teminatın iade edilmesi yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 38 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UH.II-405
Kısımlı ihalelerde birden fazla kısma teklif verdiği halde yalnızca belli kısımları uhdesinde kalan istekli tarafından, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmaması halinde geçici teminat tutarının tamamı gelir kaydedilebilir mi?


4734 sayılı Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “…41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir...” hükmü ve “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “…İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir…” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, idare tarafından Kanun’da belirlenen süre içerisinde ihalenin 2 ve 3’üncü kısımları üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması nedeniyle ihalenin bu kısımlarına ilişkin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirildiği, ihalenin 1’inci kısmının başvuru sahibinin üzerinde kalmadığı ve anılan isteklinin 1’inci kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde yer alan “…İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir…”hükmü gereğince ihalenin 1’inci kısmına ilişkin geçici teminat tutarının başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ihalenin üzerinde kaldığı kısımlara ilişkin sözleşmeye davete icabet edilmemesinin ihalenin üzerinde kalmadığı diğer kısımlar için verilen geçici teminatın gelir kaydedilebileceği anlamına gelmediği, dolayısıyla, idare tarafından 4734 sayılı Kanun’da belirlenen süre içerisinde ihalenin 2 ve 3’üncü kısımları üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması nedeniyle ihalenin bu kısımlarına ilişkin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemenin mevzuata aykırı olmadığı, ancak, ihalenin 1’inci kısmının başvuru sahibinin üzerinde kalmadığı ve anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olmadığı hususları göz önüne alındığında ihalenin 1’inci kısmına ilişkin geçici teminat tutarının başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/037

Gündem No: 38

Karar Tarihi: 27.06.2018

Karar No: 2018/UH.II-1254
Geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, %3'ü aşacak şekilde fazla yatırılan teminatın iade edilmesi gerekir mi?


...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici Teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “ihalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almakta olup, bu maddenin gerekçesinde, geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkân tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğu belirtilmiştir. Bu durumda, istekliler, tekliflerinin %3’ü kadar geçici teminat sunabilecekleri gibi, tekliflerin gizliliğinin sağlanması amacıyla tekliflerinin %3’ünden daha fazla da geçici teminat sunmaları mümkündür. Bu itibarla, geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, ihaleye teklif veren isteklinin idareye sunduğu geçici teminat tutarının anılan Kanun ile belirlenen oranda risk ve sorumluluk üstlendiği dikkate alınarak geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde bırakıldığı kısımlara ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir. Somut olayda, idare tarafından, başvuru sahibinin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunduğuna dair yapılan tespit uyarınca geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmekle birlikte, bunun tamamının gelir kaydedilmesinin yerinde olmadığı, başvuru sahibinin sunduğu geçici teminatın, ihalenin üzerinde bırakıldığı 3, 5 ve 6’ncı kısımlarına ait teklifinin % 3’ünü aşan kısmının iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2016/030 Gündem No: 52 Karar Tarihi: 18.05.2016 Karar No: 2016/UM.II-1347