Ticaret Sicil Gazetesi ve Son Durumu Gösteren Belgeler

Teklif zarfında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi ve son durumu gösterir belgelerde, tüzel kişiliğin ortaklarından birinin T.C. kimlik numarasının bulunmaması gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


…Dosyanın incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy 3Bl Hd Devlet Yolu Km:0+000-39+817,97 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Bsk) Yapılması” ihalesine davacı iş ortaklığının katıldığı, Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic .A.Ş.-Gün-Al Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının (davacı) 15.02.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, ihaleyi yapan idarenin 22.02.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu'nun 26.04.2018 tarih ve 2018/UY.II-857 sayılı kararında, davacı İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekte ise de, 26.04.2018 tarihli 2018/UY.II-853 sayılı Kurul kararında anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığından, bahse konu aykırılıkların ihale sonucuna etkili olmadığı belirtilerek düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi üzerine Kurul'un 26.04.2018 tarih ve 2018/UY.II-857 sayılı kararı ile davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin 26.04.2018 tarihli 2018/UY.II-853 sayılı kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Günal Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan ticaret sicil gazeteleri, pay sahipleri ile hisse oranlarının gösterildiği genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesi ve diğer belgeler incelendiğinde, Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarının; Halit Kıratlı, Nilsun Uragan ve Tarkan Uragan olduğu, ortaklardan Halit Kıratlı’ya ait T.C. kimlik numarasına rastlanılmadığı, diğer ortakların T.C. kimlik numaralarının dosya kapsamında yer aldığı anlaşılmaktadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde yer alan hükümler ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yapılan düzenlemeler uyarınca, tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri ile birlikte, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini/gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlamak üzere teklif dosyaları kapsamında sunmalarının gerektiği anlaşılmaktadır. Aktarılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlatılacağı; eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olup olmadığının her olay açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği; gerek ihale mevzuatında gerek kesinleşen ihale dokümanında tüzel kişiliğin ortaklarının tamamının T.C. kimlik numarasının teklif kapsamında sunulması zorunluluğuna ilişkin bir kuralın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı iş ortaklığının ortaklarından Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarının; Halit Kıratlı, Nilsun Uragan ve Tarkan Uragan olduğu, ortaklardan Halil Kıratlı’ya ait T.C. kimlik numarasının ihale dosyası kapsamında sunulmadığı, diğer ortakların T.C. kimlik numaralarının dosya kapsamında yer aldığı, ihale mevzuatında ve kesinleşen ihale dokümanında ortakların tamamının T.C. kimlik numarasının teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmadığından, şirket ortaklarından birinin T.C. kimlik numarasının ihaleye sunulan belgelerde yer almadığından bahisle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bu bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır… Ankara 18. İdare Mahkemesi 18.06.2018 E:2018/1209 K:2018/1132
Yapım işleri ihalesinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin/gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin sunulmuş olmasına rağmen bu belgelerde ortaklardan birinin T.C. kimlik numarasının bulunmaması teklifi geçersiz kılar mı?


…Dosyanın incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy 3Bl Hd Devlet Yolu Km:0+000-39+817,97 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Bsk) Yapılması” ihalesine davacı iş ortaklığının katıldığı, Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat San. ve Tic .A.Ş.-Gün-Al Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının (davacı) 15.02.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, ihaleyi yapan idarenin 22.02.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu'nun 26.04.2018 tarih ve 2018/UY.II-857 sayılı kararında, davacı İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekte ise de, 26.04.2018 tarihli 2018/UY.II-853 sayılı Kurul kararında anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığından, bahse konu aykırılıkların ihale sonucuna etkili olmadığı belirtilerek düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi üzerine Kurul'un 26.04.2018 tarih ve 2018/UY.II-857 sayılı kararı ile davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin 26.04.2018 tarihli 2018/UY.II-853 sayılı kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Günal Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan ticaret sicil gazeteleri, pay sahipleri ile hisse oranlarının gösterildiği genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesi ve diğer belgeler incelendiğinde, Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarının; Halit Kıratlı, Nilsun Uragan ve Tarkan Uragan olduğu, ortaklardan Halit Kıratlı’ya ait T.C. kimlik numarasına rastlanılmadığı, diğer ortakların T.C. kimlik numaralarının dosya kapsamında yer aldığı anlaşılmaktadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde yer alan hükümler ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yapılan düzenlemeler uyarınca, tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri ile birlikte, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini/gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlamak üzere teklif dosyaları kapsamında sunmalarının gerektiği anlaşılmaktadır. Aktarılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlatılacağı; eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olup olmadığının her olay açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği; gerek ihale mevzuatında gerek kesinleşen ihale dokümanında tüzel kişiliğin ortaklarının tamamının T.C. kimlik numarasının teklif kapsamında sunulması zorunluluğuna ilişkin bir kuralın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı iş ortaklığının ortaklarından Makimsan Asfalt Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarının; Halit Kıratlı, Nilsun Uragan ve Tarkan Uragan olduğu, ortaklardan Halil Kıratlı’ya ait T.C. kimlik numarasının ihale dosyası kapsamında sunulmadığı, diğer ortakların T.C. kimlik numaralarının dosya kapsamında yer aldığı, ihale mevzuatında ve kesinleşen ihale dokümanında ortakların tamamının T.C. kimlik numarasının teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmadığından, şirket ortaklarından birinin T.C. kimlik numarasının ihaleye sunulan belgelerde yer almadığından bahisle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bu bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır… Ankara 18. İdare Mahkemesi 18.06.2018 E:2018/1209 K:2018/1132