Ticaret Sicil Gazetesi ve Son Durumu Gösteren Diğer Belgeler

Teklif zarfında yer verilen Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin ortak ve yöneticilerinin adının yazılı olması, ortak ve yöneticilerin son durumunu göstermek bakımından yeterli midir?


28.01.2015 tarihli ve 8746 sayılı Ticaret Sicili Gazetesine bakıldığında, söz konusu gazetenin şirketin temsil ve nizamına ilişkin ortaklar kurulunun kararına ilişkin olduğu, kararda Ahmet Gürsaçtı’nın 20 yıllığına şirket müdürlüğüne seçildiği, kararın sonunda ise sadece Ahmet Gürsaçtı’nın adı/soyadı ve imzasının bulunduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca limited şirketlerde esas sözleşme değişikliği, şirket merkez değişikliği, sermaye artırımı gibi kararlarda toplantı ve karar yeter sayısı için nitelikli çoğunluk arandığı, ancak temsil ve ilzama ilişkin kararlar için herhangi bir nitelikli çoğunluğun aranmadığı, dolayısıyla şirketin temsil ve ilzamına ilişkin kararlarda; kararda adı ve soyadı bulunan kişi/kişilerden hareketle şirketin tek ortaklı olup olmadığının anlaşılamayacağı, örneğin şirkette hakim ortak olan kişinin de söz konusu konuya ilişkin olarak tek başına karar alabileceği, bu nedenle 28.01.2015 tarihli ve 8746 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden şirketin tek ortaklı olduğu ve ortağının da Ahmet Gürsaçtı olduğunun tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. …. Yukarıda aktarılan tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri teklif mektubu ekinde sunmalarının zorunlu olduğu, istekliler tarafından teklif kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinden şirket ortaklarının ad, soyad/ticaret unvanı gibi bilgilerin yanı sıra ortakların son durumdaki ortaklık oranlarının da görülmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan 03.02.2000 tarihli ve 4975 sayılı, 27.10.2005 tarihli ve 6420 sayılı, 24.01.2014 tarihli ve 8493 sayılı ve 28.01.2015 tarihli ve 8746 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinden şirketin son durumundaki ortakları ile ortakların hisse oranlarına ilişkin bilgilere ulaşılamadığı, her ne kadar Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan tüzel kişiliğin son durumdaki ortaklık yapısına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanması sonucunda ulaşılabilse de kamu ihale mevzuatı uyarınca bu bilgilere ilişkin belgelerin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından şirketin kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından şirketin son durumundaki ortaklık yapısına ilişkin olarak ayrıca teklif kapsamında herhangi bir belge de sunulmadığı dikkate alındığında, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 37 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UY.II-1656
Tüzel kişi adına vekaletname verilmesine dayanak teşkil eden yetkinin vekaletname verilmesinden sonra son bulması, vekaletnameyi geçersiz kılar mı?


Cemal Azmi Aydın’ın yönetim kurulu başkanı ve Ömer Lütfi Akın’ın yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, müştereken Artun Ünal’ı şirket nam ve hesabına ihalelere iştirak etme ve diğer işlemler hususunda vekil tayin ettiği ve söz konusu vekâlet sözleşmesinin Cemal Azmi Aydın ve Ömer Lütfi Akın tarafından kendi nam ve hesabına değil şirket nam ve hesabına gerçekleştirildiği, dolayısıyla Artun Ünal ile şirket arasında gerçekleşen vekâlet sözleşmesinin şirketi bağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, incelenen ihalede şirket adına vekil tayin edilen Artun Ünal’a vekâlet sözleşmesi ile verilen temsil yetkisinin anılan İş Ortaklığı tarafından sunulan belgeler ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme sonucunda şirket tarafından sona erdirilmediğinin ve sözleşmenin sona erme sebeplerinden herhangi birinin gerçekleşmediğinin anlaşıldığı, bir hukuki işlemle (vekâlet) verilen temsil yetkisi sonucunda yetkili temsilci tarafından istekli nam ve hesabına yapılan tüm hukuki işlemlerin sonucunun doğrudan doğruya Aydın İnş. Taah. A.Ş.ye ait olduğu, incelenen ihalede de Artun Ünal’ın teklif mektubunu istekli adına imzaladığının görüldüğü, vekil tarafından Aydın İnş. Taah. A.Ş. - AKM Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Aydın İnş. Taah. A.Ş. adına sunulan teklifin üçüncü kişilere (idareye) karşı geçerli olduğu, vekâletnameye dayanak olan belgelerde vekâletnamenin verildiği tarihten sonra yetki değişikliğinin vekâletnameyi geçersiz hale getirmeyeceği, dolayısıyla Artun Ünal tarafından İş Ortaklığının pilot ortağı Aydın İnş. Taah. A.Ş. nam ve hesabına sunulan teklifin yetkili kişilerce imzalandığı ve geçerli olduğu, idarece anılan İş Ortaklığının teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 58

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UY.II-1600
Ticaret Sicili Gazetesinde ortaklık oranlarının gözükmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Yukarıda aktarılan mevzuata hükümlerinden tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının (halka arz edilen hisseler hariç) gösterilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede yapılan değerlendirmede başvuru sahibinin özel ortağı Karen İnş. Taah. Tic. Nak. Gıda ve Bilg. Ltd. Şti. tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde şirket sermayesinin 512.000,00 TL olduğu, sermayenin 502.000,00 TL’sinin Erol Yücel, 10.000,00 TL’sinin Fatma Arukan tarafından taahhüt edildiği ancak “http://www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulamada şirket sermayesinin artırıldığı ve hisse oranlarının değiştiği görülmüş olup Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesi çerçevesinde son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık oranlarının gösterilmesi gerektiği anlaşıldığından anılan istekli tarafından son surumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmadığı ve idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 21 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UY.I-2518
Ortaklık durum belgesi, isteklinin son durumunu gösterir bir belge olarak kabul edilebilir mi?


...Uyuşmazlığa konu ihalede, 11.10.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin teklifinin tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir belgeler sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti-Fhf Sos. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibi Oftaş Gayrimenkul Yat. Kuy. Tic. A.Ş.nin teklif dosyası incelendiğinde, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında istenilen belgeleri tevsik etmek amacıyla 30 Haziran 2014 tarih ve 8601 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin sunulduğu, söz konusu gazetede şirket sermayesinin 2.000.000,00 TL değerinde olduğu, bu sermayenin her biri 1.000,00 TL değerinde 2000 paya ayrıldığı ve söz konusu hisselere karşılık 2.000.000,00 TL’nin Hakan Şentürk tarafından ¼’ü tescilden önce ve kalanı şirket tescilinden sonra 24 ay içinde olmak üzere ödeneceği, ayrıca Hakan Şentürk’ün yönetim kurulunun tek üyesi olarak yönetim kurulu başkanlığına seçildiği tespit edilmiştir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada, anılan şirketin 11.04.2017 tarih ve 5806 ile 5807 sayılı genel kurul kararlarının ilan edildiği 26 Nisan 2017 tarih ve 9314 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu, bahse konu gazetede toplam itibari değeri 1.020.000,00 TL olan 1020 payın temsilen ve toplam itibari değeri 980.000,00 TL olan 980 payın asaleten temsil edilmek üzere toplantı gündeminin açıldığı, toplantı sonunda Hakan Şentürk’ün yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildiği görülmüştür. Diğer taraftan, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyiminin tevsikine ilişkin olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağa ait bir iş denetleme belgesinin kullanıldığı, bu itibarla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca meslek mensubunca düzenlenen 11.09.2017 tarihli ortaklık durum belgesinin sunulduğu, anılan belgede iş deneyimini gösterir belgesi kullanılacak şahsın %51 ortaklık oranına sahip olan Vural Mercan olduğu bilgilerine yer verildiği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 30 Haziran 2014 tarih ve 8601 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Hakan Şentürk’ün şirketin tek başına tüm hisselerine sahip olduğu bilgisinin yer aldığı, bununla beraber 26 Nisan 2017 tarih ve 9314 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin toplamda 2000 adet hissesinin 1020 ve 980 pay olmak üzere ayrı ayrı temsil edildiğinin belirtildiği, ayrıca adı geçen istekli tarafından iş deneyiminin tevsikine ilişkin olarak sunulan ortaklık durum belgesinin de hisse oranlarındaki bu değişikliğe göre düzenlendiği, dolayısıyla yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca tüzel kişiliğin ortaklık oranlarının son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi/gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren pay defteri gibi belgelerin teklif kapsamında sunulmadığı anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, iş deneyiminin tevsikine ilişkin olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağa ait bir iş deneyim belgesi kullanılması halinde sunulması zorunlu olan ortaklık durum belgesinde tüzel kişiliğin tüm ortaklarının ad, soyad, T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranları bilgilerine yer verilmediği göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 78 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-3158
Tüzel kişiliğin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi olması zorunlu mudur?


...Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde tüzel kişi istekliler tarafından ilgisine göre teklifle birlikte tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren belgelerin sunulması gerektiği belirtilmiş olup, başvuru sahibi isteklinin ihalede sunduğu 22.11.2012 ve 19.12.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nüshalarının anılan Yönetmelik hükmü gereği şirketin son durumu gösterir nitelikte belgeler olduğu, bu tarihten sonra yayımlanan 12.04.2013 tarih ve 8299 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesi’nin sadece hisse edinim tarihlerinin açıklanmasına ilişkin olduğu, şirketin ortaklık yapısına veya yönetime ilişkin bir değişikliği içermediği, dolayısıyla sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından, söz konusu gerekçe ile başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Toplantı No : 2014/008

Gündem No : 43

Karar Tarihi : 27.01.2014

Karar No : 2014/UY.II-532
Şirket yöneticilerini göstermek üzere son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi yerine imza sirkülerinin sunulması yeterli midir?


...Adı geçen istekli tarafından sunulan her iki Ticaret Sicil Gazetesi’nde de şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilere dair bir bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu isteklinin sunduğu imza sirkülerinde, Fatih Yörük’ün 18.12.2008’den itibaren aksi bir karar alınıncaya kadar münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmekte ve buna dayanak olarak da imza sirküleri ekindeki 21.01.2009 tarihli ve 7232 sayılı Gazete’nin bir sureti bulunmaktadır. Söz konusu müstenidatta şirket ortaklarından Fatih Yörük’ün 18.12.2008 tarihinden itibaren aksi bir karar alınıncaya kadar münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu görülmektedir. Bahsi geçen belge üzerinde “Müstenidattır tek başına kullanılmaz” notu bulunmaktadır.

Ancak bahsi geçen müstenidata konu 21.01.2009 tarihli ve 7232 sayılı Gazete, teklif dosyası kapsamında ayrı bir belge şeklinde sunulmuş olmamakla birlikte, noterlik makamının imza sirkülerine dayanak kabul ettiği bir belgedeki bilgilerin doğruluğundan şüphe edilmemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla mezkûr Yönetmelik hükmünün aradığı bilgileri ihtiva eden imza sirkülerinin ve ekindeki Ticaret Sicil Gazetesi’nin, Yönetmelik hükmünün lafzındaki “veya bu hususları gösteren belgeler” kapsamında kabulünün mümkün olduğu sonucuna varılmış ve 21.01.2009 tarihli ve 7232 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin ayrı bir belge hâlinde sunulmamış olmasının mevzuat açısından aykırılık oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.

Bunun dışında, Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, adı geçen isteklinin teklif dosyasında sunulmuş olan 04.08.2009 tarihli ve 7368 sayılı Gazete’den sonra yayımlanan 18.05.2010 tarihli ve 7566 sayılı Gazete’de, hisse devri sonrasında şirketin %51 ortağı durumunda olan Ali Yurtseven’in münferit imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair karar alındığını görülmektedir.

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.1.b.2 numaralı alt bendinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin sunulması, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri’nin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

Yörük Yapı Mad. Müh. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda, münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür konumundaki Fatih Yörük’ün imzasının bulunması ve şirket ortaklarının hisse oranlarına ilişkin bilginin, isteklinin sunduğu 04.08.2009 tarihli ve 7368 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden görülebilmesi sebebiyle şirketin %51 oranında ortağı ve münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili diğer müdürü konumundaki Ali Yurtseven’in şirket müdürü olarak atanmasına ilişkin Gazete’nin sunulmamış olmasının esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2013/038

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 21.05.2013

Karar No : 2013/UY.II-2193
Ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesinden, ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları; “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Sanek Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından 09.10.2017 tarihli imza sirküleri sunulmuş, bu sirkülerde yönetim kurulu üyeleri olan Nihat Sağır, Mustafa Altınbay ve Haşim Kılınçoğlu’nun anılan şirketi temsil ve ilzam etmek üzere göreve getirildiklerinin belirtildiği ve bu kişilerin T.C. kimlik numaralarının da söz konusu sirkülerde yer aldığı, ayrıca, teklif vermeye yetkili olduğuna dair, noter onaylı vekaletname ile vekillerin noter tasdikli imza beyannamesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu görülmüştür. İncelenen ihalede, Sanek Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin 12.10.2017 tarih ve 9428 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini sunduğu, ancak söz konusu Gazetede anılan isteklinin son ortaklık yapısını gösterir bilgilerin yer almadığı, “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinde yapılan sorgulamada ise anılan istekliye ait 23.09.2014 tarihli ve 8659 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde son ortaklık yapısının görüldüğü ancak bu Gazetenin ya da son ortaklık yapısına ilişkin diğer tevsik edici belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı görülmüş olup, yapılan inceleme neticesinde şirketin ortakları ve ortaklık oranları tevsik edilmediğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UM.I-231
Teklif zarfında, ortakların T.C. kimlik numaraları ile vergi kimlik numaralarına yer verilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Başvuru sahibi Kareksan Karşıyaka Ekmek San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyasında 23.09.2016 tarihli imza sirküleri sunduğu, bu sirkülerde yönetim kurulu başkanının İbrahim Öztatlı olduğu ve anılan kişinin T.C. kimlik numarasının sunulan sirkülerde bulunduğu görülmüş, ayrıca, teklif vermeye yetkili olduğuna dair, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu, şirketin yönetim kurulu üyelerinin de imza sirkülerinin müstedinatı 29.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararında belirtildiği görülmüştür. Diğer yandan Kareksan Karşıyaka Ekmek San. ve Tic. A.Ş.nin 31.08.2016 tarihli ve 9148 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi sunduğu, bu Gazetede anılan isteklinin son ortaklık yapısını gösterir bilgilerin yer aldığı, ancak gerçek kişi ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarının ve tüzel kişi ortaklarına ait vergi kimlik numaralarının olmadığı ve ayrıca bu hususa ilişkin tevsik edici belgelerin de teklif dosyası kapsamında sunulmadığı görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UM.I-231
Şirket ortaklarının T.C. kimlik numaralarının belirtilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Teklif dosyası kapsamında Bursa 11. Noterliği tarafından onaylanan 20.10.2016 tarihli ve 17241 yevmiye numaralı Hüseyin Varlı’ya ait imza sirküleri ile imza sirkülerinin dayanağı 28.03.2016 tarihli karar defteri, 08.04.2016 tarihli ticaret sicil tasdiknamesi ve Hüseyin Varlı’nın kimlik fotokopisinin yer aldığı, söz konusu karar defterinde Hüseyin Varlı, Hasan Varlı ve Hülya Varlı’nın T.C. kimlik numaralarının yer aldığı, Ayrıca Bursa 11. Noterliği tarafından onaylanan 29.09.2010 tarihli ve 22230 yevmiye numaralı vekaletnamenin sunulduğu, söz konusu vekaletnamenin dayanağını 12.05.2009 tarihli karar defteri, Hüseyin Varlı’ya ait 12.05.2009 tarihli imza sirküleri ve Hüseyin Varlı’nın kimlik fotokopisinin yer aldığı, söz konusu karar defterinde Hüseyin Varlı, Hasan Varlı ve Şirin Varlı’nın T.C. kimlik numaralarının belirtildiği görülmektedir. Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyaları kapsamında, ortakların T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarasını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren belgelerin sunulması gerektiği dikkate alındığında başvuru sahibi istekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer belgelerde şirket ortaklarından Fatoş Varlı’nın T.C. kimlik numarasının bulunmadığı anlaşılmış olup idarece söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 69 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UM.I-230
Gerçek kişi isteklilerin teklif zarfında Ticaret Sicil Gazetesine yer verilmesi zorunlu mudur?


Başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesinin gerçek kişilerden istenilmeyeceği iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi isteklinin gerçek kişi olarak ihaleye teklif verdiği, yukarıda da belirtildiği üzere gerçek kişi olarak ihaleye katılan isteklilerin ticaret sicil gazetesi sunmasına gerek olmadığı, söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesinin teklifleri dosyasında bulunması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda söz konusu isteklinin imza beyannamesini teklif dosyasında sunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 60

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UY.I-591
Tüzel kişiliğin yarısından daha az hissesine sahip ortaklara ait T.C. kimlik numarası ve ortaklık oranlarının belirtilmemesi nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


Son durumu gösterir belge olarak sunulan 21.03.2014 tarihli ve 8533 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, başvuru sahibinin ortaklarına ve bu ortakların T.C. kimlik numaralarına yer verildiği, fakat tüm ortakların ortaklık oranına ilişkin bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu çerçevede yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamaları gereği tüzel kişi ortakların ortaklık oranlarına yer verilmesi ve buna ilişkin belgelerin teklif dosyası ile birlikte sunulması gerektiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında tüm ortakların hisse oranlarına ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından, idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer yandan başvuru sahibi tarafından ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin EKAP veya ttps://www.ticaretsicil.gov.tr internet adresi üzerinden teyidinin yapılabileceği ya da daha sonra tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği niteliğinde olduğu yönünde iddiası incelendiğinde, bahsi geçen bilgilere ilişkin belgelerin yeterlik kriteri olduğundan teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği, bununla birlikte İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenen ve istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulması zorunlu belgelerin ve bu belgelerde bulunması zorunlu bilgilerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi çerçevesinde tamamlatılamayacağı, ayrıca teklif dosyası kapsamında sunulmayan bir belgenin de teyidinin yapılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahsi geçen iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/018 Gündem No: 66 Karar Tarihi: 28.03.2018 Karar No: 2018/UY.I-689
Anonim şirketlerde pay defterindeki ortaklık bilgilerinin, teklif zarfında sunulan belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Diğer özel ortak olan Günka Yapı İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında tüzel kişiliğin son durumdaki ortaklık yapısını gösterir belge olarak 18.17.2017 tarihli ve 9475 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, sunulan Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, şirketin sermayesinin 4.500.000,00 TL olduğu ve 2.295.000,00 TL’sinin (%51) İlker Mesut Yonar, 2.205.000,00 TL’sinin (%49) Cihan Günay’a ait olduğu görülmektedir. Söz konusu iş ortaklığının SMMM’sine gönderilen yazı ile pay defteri istenmiş ve anılan şirketin SMMM’si tarafından gönderilen pay defteri incelendiğinde, şirketin ortaklık yapısının son olarak 02.12.2016 tarihinde değiştiği, bahse konu ihalenin ihale tarihi (11.06.2018) itibariyle şirketin sermayesinin 1.000.000,00 TL olduğu ve 510.000,00 TL’sinin (%50) İlker Mesut Yonar, 510.000,00 TL’sinin (%50) Cihan Günay’a ait olduğu görülmektedir. Netice itibariyle, pay defterindeki bilgilerin teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerde yer alan bilgilerle uyumsuz olduğu, özel ortak tarafından Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından hazırlanmış teyit yazısı gönderilmiş olsa da teklif dosyası içinde sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile ortaklık pay defterinin uyumlu olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/052 Gündem No: 76 Karar Tarihi: 19.09.2018 Karar No: 2018/UY.I-1732