İhale Uygulama Yönetmelikleri

Yüklenicinin ilgili ihale uygulama yönetmeliğinde belirtilen orandan daha fazla kar elde etmesinin kamu zararına sebebiyet verdiği söylenebilir mi?


2 adet vasıfsız işçi alımında, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında, yüklenici kârı %20 den fazla olmayacağı düzenlemesi bulunmasına rağmen bu kurala uyulmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme aykırı olarak, söz konusu işte müteahhide % 20 den fazla yüklenici karı ödendiği iddia olunmuştur. Ancak, yukarıda bahsedilen hüküm sadece idarelerin yaklaşık maliyet tespit ederken ne kadar yüklenici karı belirleyeceğini ifade etmektedir. Hüküm, ihale sonucunda ihaleyi alan yüklenicinin %20 den fazla kar edemeyeceğine ilişkin bir sınırlama getirmemektedir. Kaldı ki bahsi geçen işin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı anlaşılmıştır. Doğrudan temin yönteminin bir ihale yöntemi olmadığı dolayısıyla yukarıdaki hükmün her halükarda bu işte uygulanmasının mümkün olmadığı göz önüne alındığında da konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.
Yılı: 2016 Dairesi: 7 Karar No: 211 İlam No: 24 Tutanak Tarihi: 17.10.2017