İmza Sirküleri-Vekaletname-İmza Beyannamesi

İdarenin, teklife esas belgelerdeki imzalardan şüphe duyması halinde tarafların beyanı imzaların doğruluğunu tespit etmek bakımından yeterli midir?


...İlgili mevzuat hükümlerinden ve Şartname düzenlemelerinden teklif zarfının ve teklif mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması gerektiği, ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin ise teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerektiği anlaşılmıştır. İdarece verilen ihale komisyonu kararında teklif zarfının uygun bulunduğu ancak teklif dosyası kapsamında belgeleri hazırlayan kişinin vekaletnamesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. İdare tarafından bir örneği Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin ihaleye sunduğu teklif dosyasında yer alan Samsun 3. Noter Vekili Nilüfer Erdinç tarafından onaylı imza sirkülerinde; Nami Ciğer’in 30.03.2011 tarihi itibariyle 10 yıl şirket müdürü seçildiği ve münferit imzası ile pilot ortak olan Pastel Taah. Plast. ve Met. Ekip. İnş. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.yi temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilerek adı geçen şahsın imza örneğine yer verildiği, aynı teklif dosyasında özel ortak Süleyman Tekcan adına düzenlenmiş imza beyannamesine de yer verildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun ve eki birim fiyat teklif cetvelinin üzerinde pilot ortağın ve özel ortağın unvanını içeren şirket kaşelerinin ve yetkililerin imzalarının bulunduğu, başvuru sahibi tarafından, idareye yapılan, şikâyet başvurusunun ekinde sunulan taahhütname ile teklif dosyası üzerinde ve teklif dosyasında sunulan diğer evraklarda bulunan imzaların, pilot ortağı temsile yetkili şirket müdürü “Nami Ciğer” isimli şahsa ve özel ortak Süleyman Tekcan’ın kendisine ait olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin teklif zarfında sunulan belgelerin pilot ortak için teklif vermeye yetkili şirket müdürü ve özel ortağın kendisi tarafından imzalandığını ikrar ettiği anlaşıldığından; söz konusu belgelerin yetkili kişiler tarafından imzalandığı kabulü ve bu şahıslar için imza sirküsü ve imza beyannamesi sunulduğu göz önünde bulundurduğunda ayrıca bir vekaletname sunulması zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/054 Gündem No: 52 Karar Tarihi: 04.10.2018 Karar No: 2018/UH.I-1819