Yeni Birim Fiyat Tespiti

Yeni birim fiyat tespitinde dikkate alınan fiyat tekliflerinin ilgili sanayi/ticaret odası tarafından onaylanmamış olması kamu zararına sebep olur mu?


...İdare fiyat tespiti aşamasında piyasadaki firmalardan fiyat teklifi almış ve yüklenici firma ile anlaşarak bir analiz gerçekleştirmiştir. Her ne kadar alınan teklif mektuplarının Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesi gereğince ticaret ve/veya sanayi odasınca onaylanmış olması gerekse de, bu durum o anki piyasa şartlarına göre verilen fiyat tekliflerinin geçerliliğini etkilememektedir. Diğer taraftan, Denetçisi tarafından … Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı aracılığı ile alınan fiyat teklifleri ile İdarenin piyasadaki firmalardan aldığı fiyat tekliflerinin farklı tarihlere ait olması, o dönem piyasa koşullarının değişebileceği, ayrıca montaj ve nakliye bedellerinin fiyat teklifine dahil olup olmadığının net bir biçimde anlaşılamaması gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda mevcut olayda kamu zararı oluşup oluşmadığını değerlendirmek mümkün olmadığından, … TL için ilişilecek husus bulunmadığına, Yılı: 2014 Dairesi: 1 Karar No:10677 Tutanak Tarihi: 19.12.2017
Yeni birim fiyat tespitinde, proforma faturaların dikkate alınması kamu zararı doğurur mu?


...Mevzuat hükümleri gereğince ticaret ve/veya sanayi odalarınca onaylanmış fiyatların kullanılması gerekir. Bu sebeple, doğrudan faturalar (ilama konu olayda proforma fatura) üzerinden yeni birim fiyatların tespiti doğru bir yöntem değildir. Ancak, yöntem doğru olmamakla birlikte bu yönde yapılacak uygulamaların neticesinin kamu zararı olduğunu iddia etmek de olanaklı değildir. Çünkü proforma fatura veya fatura üzerine gerçekleştirilen ödemelerde, yeni birim fiyat tespiti yönteminde eksiklik ortaya çıkmış olsa da; tespit edilen rayicin piyasa şartlarını yansıtıp yansıtmadığı ortaya konulmadan yapılan işlemin tek başına kamu zararına neden olduğu söylenemez. Yılı: 2011 Dairesi: 7 Dosya No: 40658 Tutanak No: 43614 Tutanak Tarihi: 8.11.2017

Söğütözü Mahallesi, 2177. Sokak

No: 10/B, Via Twins Plaza

Kat : 20 133 - 134

Çankaya / ANKARA