Yerli Malı ve Fiyat Avantajı

Kısmi teklife açık mal alımı ihalelerinde yerli malı sunan isteklilere fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?


Diğer taraftan, özellikle büyükşehirlerde park ve trafik sorununun çözümüne yönelik olarak idarelerce son yıllarda sıklıkla alım konusu yapılan ihale konusu “Mekanik Katlı Otopark Sistemi”nin, ihale dokümanında yer alan tanımı ve kullanım amacı dikkate alındığında, birbiriyle bağlantılı alt kalemlerin montajıyla oluşturulan bütünsel yapıya sahip bir sistem olduğu ve söz konusu sistemin mal alımı olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı, ayrıca söz konusu sistemin birbirinden bağımsız yapıda tek başına alım konusu yapılacak birden fazla mal kaleminden oluşmadığı, bu itibarla ihale konusu alımın kısmi teklife açık olarak ihale edilemeyeceği, bunun yanında söz konusu işin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi içerisinde de yer almadığı dikkate alındığında ihale dokümanında yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 78 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UM.II-2703
Yerli malına sağlanan fiyat avantajından faydalanmak isteyen isteklilerin, birim fiyat teklif mektubunda bu hususu belirtmeleri zorunlu mudur?


...Yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde, “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, “Yerli malı teklif edilmesi lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur.” cümlesinin, teklif mektuplarında bulunması gereken şartlar arasında belirtilmediği anlaşılmış olup söz konusu cümlenin de yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler için gerekli olan belge/belgelerin ekte sunulduğunu izah eden bir cümleyi işaret ettiği anlaşılmıştır. Öte yandan burada önemle belirtmesi gereken husus, yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler için mevzuat kapsamında gerekli olan belge/belgelerin ekte sunulmasıdır. Bu bağlamda her ne kadar ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubuna “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen ihalede bu avantajdan yararlanmak isteyenler, “Yerli malı teklif edilmesi lehine tanınan fiyat avantajından yararlanmak için gerekli olan yerli malı belgesi/belgeleri ekte sunulmuştur.” cümlesi eklenilmemiş olsa da söz konusu hususun esasa etkili nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 50 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UM.I-3136
Yaklaşık maliyetin üzerinde olan tekliflerin, yerli malına fiyat avantajı uygulanması kapsamında incelenmeksizin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


...Bununla birlikte, söz konusu şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece verilen cevapta “…Komisyonumuz öncelikle yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri değerlendirme dışı bırakmıştır. İlgili kalemde yaklaşık maliyetin altında düşük fiyat veren Gürbüz Sağlık Ürünleri Dahili Tic. Taahhüd Ltd. Şti.’e ait numune yapılan değerlendirmede uygun bulunduğundan, yapmış olduğunuz şikayet uygun görülmemiştir…” denilerek, idare tarafından ilk olarak yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra ise şikâyete konu ihalenin 12’nci kısmı olan “Diagnostik Anjiyografik Katater Düz” alımında tek geçerli teklif kalması nedeniyle yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihalenin 12’nci kısmı için yalnızca başvuru sahibi Alvimedica Sağ. Eki. Paz. Sat. ve Dğt. A.Ş. tarafından yerli malı belgesi sunulduğu anlaşılmış olup, ihale dokümanında yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajının uygulanacağına yönelik düzenleme bulunmasına karşın idare tarafından öncelikle tekliflerin değerlendirilmesinde teklifi yaklaşık maliyetin üstünde olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun görülmediği, idarece ihale dokümanında yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajının uygulanacağına yönelik düzenlemenin uygulanmadığı, ancak ihale dokümanında yerli malı teklif eden istekliler lehine söz konusu kısımlarda %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağının düzenlenmiş olduğu bu itibarla ihalenin yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanması ve mevcut duruma göre teklif bedelleri ve yaklaşık maliyete göre değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/005

Gündem No: 26

Karar Tarihi: 30.01.2018

Karar No: 2018/UM.II-306